Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

LÁTOMÁS ISTENI SUGALLATRA


BEMUTATÓ GONDOLATOK

LÁTOMÁS ISTENI SUGALLATRA

Ima, meditáció, elmélkedés a Szent Koronával

című kiadványhoz

KépA Magyar Szent Korona nemzeti történelmünk és hagyományaink „Ékköve”, Szellemi Örökségünk tárgyiasult formában történő megjelenítése. Az írásmű a Szent Koronán lévő „személyeket” szólítja meg ima formájában.

A Mennyei Atyától kiindulóan, Jézus Urunk, és Boldogasszony Mária után az angyali erők, majd a Szent Koronán lévő szentek következnek, a korábbi, vélhetően eredeti sorrendben.

Az imák által valódi értékeink, országvédő nagyjaink felvállalt küzdelmei, minden nehézségük, véráldozatuk, és felajánlott életük, vagyis Szellemi Örökségünk legszebb gyöngyszemei kelnek életre, melyeket az Isteni Szeretet e nehéz időkben, mintegy felhasználható Kegyelemként „visszaad” nekünk.

Ezért, a megszólítások által a Szent Korona erőt adóan „válik élővé”.

A mű felépítését tekintve:

- A „Bevezető” rész fontos pontosításokat tartalmaz;

- a Szent Koronáról szóló lényegi rész népünk szellemi örökségének gyöngyszemeit adja át, az elmélyülésre szolgáló imák által, amelyek nem szándékoltan, de mondanivalóval bíró „formákba” íródtak;

- míg a befejezés az Isteni Irgalmassághoz szólóan a Magyar Néplélek könyörgő fohászát tartalmazza, a Szent Koronához fűződő mondanivalóval összefüggésben. Ehhez a részhez tartozik még Árpád-házi Szent Margit Hazáért szóló könyörgő imája, valamint néhány befejező gondolat.

Összefoglalva: A LÁTOMÁS ISTENI SUGALLATRA című írást olyan imák összességének vallom, amelyek mély, belső tartalmi mondanivalójukat és formai kialakításukat tekintve alkalmasak arra, hogy a gondolkodásában „szétszedettnek” tűnő magyarság mindazon rétegeit összefogja, (éljenek bárhol is a világban), akik az Úr Jézus vezetését, és Boldogasszony Édesanyánknak Hazánk Patrónájaként betöltött szerepét szívükben elfogadják.

A mű 2009 Pünkösdjére, a Szentlélek leáramlásának idejére látott napvilágot, és előző műveimhez hasonló módon, több érdekes történet kapcsolódik megszületéséhez.

Szeretettel és tisztelettel: M. G. Mária   

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1.         Előlap

2.         Tartalomjegyzék........................................................................................................................ 3

3.         Bevezetés – „Beavató” Szent Korona....................................................................................... 4

4.         A SZENT KORONA SZÜLETÉSE......................................................................................... 6

5.         I. AZ ISTENI HÁRMASSÁG – A Szentháromság megnyilvánul......................................... 10

6.         II. AZ ANGYALOK KÖRE.................................................................................................. 12

7.         III. AZ APOSTOLOK „BELSŐ” KÖRE............................................................................... 17

8.         IV. AZ APOSTOLOK „KÜLSŐ” KÖRE.............................................................................. 20

9.         V. A SZENTEK KÖRE.......................................................................................................... 22

10.      VI. SZENT ELŐDEINK LÁTHATATLAN JELENLÉTE................................................... 24

11.      A VISSZAÚT ......................................................................................................................... 27

12.      Függelék:

- Ima a Magyar Népért.............................................................................................................. 31

- Margit imája........................................................................................................................... 32

- Nemzetvédő Ima: „A Magyar Néplélek Imája az Isteni Irgalmassághoz”............................ 33 

***

 

INDÍTÓ GONDOLATOK

a Magyar Szent Korona imáinak a Honlapon való megjelenítéséhez
 
Belső érzéseim, valamint az utóbbi idők országunkat és a világpolitikát egyaránt érintő eseményeit figyelemmel kísérve jutottam arra az elhatározásra, hogy az internetes hálózaton keresztül többek számára hozzáférhetővé teszem a Szent Koronáról szóló írásomat, amely a „LÁTOMÁS ISTENI SUGALLATRA” címet viseli.
(Természetesen, akinek nincs internetes hozzáférési lehetősége, vagy igényes munkát szeretne a kezében tartani, azok számára korlátozott számú eredeti példány jelenleg még rendelkezésre áll.)
 
Ebből az alkalomból viszont a korábban elindított, rövid ismertetőhöz – melyet továbbra is megtartok a honlapon „bevezetőként” – még néhány kiegészítést kívánok tenni.
 
1. A mű címét Maga az Úr Jézus „üzente” meg a lelki atyámon keresztül.
2. A „Bevezető” részben fontos pontosításokat kellett lejegyeznem, amelyek elég lényegesek ahhoz, hogy itt és most külön is felhívjam rá a figyelmet, és javasoljam annak átolvasását.
3. A Szent Koronáról szóló lényegi rész népünk Szellemi Örökségének gyöngyszemeit adja át imák formájában, mely imák széles távlatokat nyitnak a „szívvel gondolkodó és szívével látó” ember számára.
4. A befejezés az Isteni Irgalmasság Hazánknak szóló üzenetét tartalmazza, a Szent Koronához fűződő imákkal összefüggésben.
 
Érzésem és hitem szerint az Úr Jézus „Jöjj és kövess Engem!” magyar népnek szólóVEZETÉSI SZÁNDÉKA mutatkozik meg a Szent Korona „megszólaltatása” által.
A Magyar Szent Korona ugyanis „Élőn élő” a mi számunkra, hiszen koronás Királyunk és Királynőnk egyben az Ég és Föld Királya és Királynője is.
 
A LÁTOMÁS ISTENI SUGALLATRA című írást olyan evangéliumi alapú, az Úr Jézus által sugalmazott imák összességének vallom, amelyek mély, belső tartalmi mondanivalójukat és formai kialakításukat tekintve alkalmasak arra, hogy a gondolkodásában „szétszedettnek” tűnő magyarság mindazon rétegeit összefogja, akik az Úr Jézus vezetését, és Szűzanya, Nagyasszonyunk, Hazánk Védelmezője és Patrónájaként betöltött szerepét készséggel elfogadják.
 
Ugyanakkor az imák nagy segítséget nyújtanak az Úr Jézus által vezetett, az egész nemzetünket érintő helyes gondolkozás kialakításában, (természetesen csak akkor, ha szívünkben meghalljuk és meg is fogadjuk az Isteni Hang sugallta gondolatokat!) valamint az egyéni és népfeladataink tiszta módon történő felvállalásában, és azok cselekvő kifejtésében.
Az imák által a lehatoló Isteni Kegyelem és az ember felfelé törekvése találkozik össze, és ha hagyjuk, ha kérjük és odafigyelünk rá, e két hatalmas tiszta erő olyan szeretet-cselekedeteket eredményezhet, amitől az egyén és az ország egyaránt épülhet és előbbre juthat, mégpedig valóban az Isteni Akarat alapján!
Éppen ezért szerető komolysággal jegyzem meg, hogy a mű megírásában semmiféle önös érdek, vagy szereplési szándék nem vezetett, hanem érzékenységemet felelősséggel állítottam Hazánk szolgálatába.
 
Olyan időszak következik ugyanis világszerte, amelyben minden, az Isteni Kegyelembe való belekapaszkodásra szükség van! Már most is így van ez, és még inkább így lesz a továbbiakban! Ebben az időszakban kristályosodik ki – és kell, hogy kikristályosodjék – a Magyar Nép Igaz Küldetése, melyet csak Isten Vezetésével, az Ő Irgalma és Kegyelmei által vagyunk képesek megvívni.
A Magyar Szent Korona eddig betöltött szerepe először az ország erős egységgé szervezése volt, majd utána az „oltalom”, hogy egyáltalán megmaradhassunk nehéz történelmünkben, de tényleges és legfontosabb szerepe erre, a mai időkre adatott.
Ezt a gondolatot Maga az Úr Jézus így fogalmazta meg a mű elején, és kihangsúlyozó módon a záró fejezetben: 
 
 
…„Én, Magam, Jézus Krisztus állok Vezetőtöknek! 
Vezetlek szívetek érzéseivel, mint tettem évezredeken át, 
És mint Szent Akaratom tárgyiasult Képét, megáldom újból a Szent Koronát! 
Élővé teszem ismét, mint vérrel pecsételt Szerződésünk Igaz, Szent Jelképét, 
Az emberi korszak nagy változására Áldásommal szólítom
Boldogasszony Népét! 
 Akaratom azt kívánja most tőled, hogy mutass példát és utat a világnak, 
Engesztelésül Isteni Vezetésemhez igazítsad emberi akaratodat! 
Szavam elhangzott! 
Mit egykor elindítottam, befejezni készülök, halljátok meg hát, 
Lezárom a régi kort, és a Föld egy tisztuláson megy át,
Megnyitom a Mennyeket, s indítom az újat, az emberiség Szeretetvilágát!”...

 

E szavakhoz, ehhez a felhíváshoz nincs mit hozzátenni.
Válaszként is csak egy dolgot válaszolhatunk: az Istenanya, Koronás Királynőnk valamikori Szavait mai élethelyzetünkre megismételve mondhatjuk:
 
„Igen Uram, itt vagyok, hallom Szavad, rendelkezzél velem!
Történjen velem minden a Te Igéd, s Vezetésed szerint!”
Ámen.
 
☼  †  †  †  ☼
 
Szeretettel indítom tehát útjára a Magyar Szent Korona imáit, mint a magyar nép EGYSÉGBE rendezésének egyik legkomolyabb, nemzeti értékeket képviselő, segítő, kegyelmi lehetőségét.
 
Karácsonyi felkészülésként, ajándékként,
A CSALÁDOK ÉVÉBEN,
A kicsi és „nagy családok” és népek összefogási Békevágyával.
2011 Ádventjében, amikor már 4 gyertya jelzi szívünk várakozását…
 
Legyen dicsőség Istennek és Békesség az embernek!
Ámen.
 
2011. 12. 19.                                                                   Szeretettel: M.G.Mária
 
 
Vissza                                                                                                 
 

Menüpontok