Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

  

„TANÍTÁSOK A BÉKE ÉS SZERETET ORSZÁGÁBÓL” – 14.
 
 
ISTEN ANYJA, VILÁG BÉKEKIRÁLYNŐJE,

  mint a világ Legnagyobb és legtisztább Engesztelője

 
A II. Vatikáni Zsinat szép ősi szokást helyezett vissza akkor, amikor Szűz Mária Istenanyaságának megünneplését visszahelyezte a naptárba, és ezt január elsejére tette, amelyet manapság a Béke Világnapjaként tartanak számon.
Milyen szép gondolat, hogy Égi Édesanyánkkal indítjuk az új naptári évet, BÉKÉS Új Esztendőt kívánva egymásnak és szeretteinknek.
 
Isten minden Gondolatában teljes, és annak megvalósításában kikutathatatlanul meglepő.
Egy tiszta gyermeklány „IGENJE” kellett ahhoz, hogy a Megváltó megszülethessen, és elindítson egy Új Utat az emberiség számára. Ennek az egész misztikus cselekménysorozatnak nagyon mély jelentése van az emberiség üdvtörténetében.
Mária tiszta engedelmessége szívéből fakadó szeretettel engesztelte a Teremtő Atyát Éva engedetlenségéért, alázata pedig a gőg és a büszkeség letörését „tisztította” a világban, hogy a Legfelsőbb Szeretete érvényre juthasson Isten teremtményeinél!
Ezért minden idők Legszentebbje, az Istenszülő Szűzanya a legnagyobb és legtisztább példaképünk az engesztelésre. Mária „igenje” egy csodálatos Teremtői Terv megvalósulásának kezdetét jelentette, amelyre most, 2000 év után a mi szemünk, szívünk és elménk is rányílhat.
 
„Mikor az Atyai Terv Szava – hogy Szent Fiát a Földre küldje – a Mennyben elhangzott,
A Titkok titka, a Szeretet legmélyebb Lényege, az Isteni Szív lángolva kinyílott.
 Teremtői Hatóerejével egy szűzi Lilioméletet a Szentlélek a Földön elindított,
És az Istenanya csodás, védett rejtettségben, Szeplőtlenül Fogantatott.
E fehér Rózsabimbó szelíd és türelmes volt, az Alázat Maga,
Földi életéhez nevét az Úr adta:
Mária.”
 
szuzanya-kisjezussal.jpg
A Mária név gyakori leánynév volt abban az időben, és olyan is több akadt, aki a Nagytemplom szüzei között nevelkedett, mint ahogy a leendő Szűzanya is. Éppen ezért Mária is ismerte a jövendöléseket, ismerte a próféták írásait, és ő is, mint az egész nép, várva várta az Üdvözítő megjelenését. Gábriel szavai után azonban csak Erzsébet látogatásánál nyert megerősített bizonyságot az emberként alig hihető édes titok. Mária szívéből felszakadó örömöt a gyönyörű Magnifikátban ismerte meg a világ.
 
Az I. engesztelési forma:
Mária első „Igenje”, és hogy Ő „csak” Isten szolgálóleánya tudott lenni.
Isten Anyja tökéletes ember, és tökéletes, titkot őrző, felelősségteljes anya volt. Soha egyetlen szava, egyetlen mozdulata sem mutatta, hogy ő „AZ”, Akin keresztül a legnagyobb próféciák megvalósulnak!
 
A II. engesztelési forma:
Mária úgy vállalta fel szerepét, ahogy a Teremtő Atya adta.
Úgy éltek az akkori törvények és szokások szerint Szent Józseffel és a Kisjézussal, mint a többi család, és semmiben sem lógtak ki a sorból. Betartottak minden előírást, de mindig figyeltek, és alázattal követték Isten Angyalának, Isten Követének szavát is.
A Szentcsalád mintát adott nem csak az Isten felé történő engedelmességre, hanem az egymásra figyelő családi életre, a közös titkok megtartására is.
A Teremtő Isten Terve minden mozzanatában kidolgozott, és eltér az emberi gondolkozástól.
Amit gyermekeitől kíván, azt nem „elkülönített, izolált környezetben”, hanem a földi élet minden nehézséggel átszőtt, „Istentől mintegy elválasztott világban” is megmutatja: Lehet tisztán és szeretetben élni e durvasággal, kísértésekkel tarkított világban is!
 
Mária és József csendben őrizték a legszentebb Titkot, meghagyva a majdani Üdvözítőnek, hogy Ő fedje fel Önmagát, ha annak eljön az ideje. Az Istenszülő Édesanya ebben az időben úgy élt, hogy „csak” Jézus Anyja volt.
 
A III. engesztelési forma:
Mária Istenanyasága, amely több, mint „Jézus Anyja”,Jézus „tanítói útja” alatt kezdődött meg. Mária – mint tanult asszony – ismerte a próféciákat. Az Igaz Anya Fia minden mozdulatát érzékenyen figyelte, és Jézus minden elutasítását, tanítói útja során elszenvedett minden sérelmét egyre mélyülő fájdalommal követte.
Minden anya megérzi gyermeke sorsában a veszélyt, mennyire érezhette akkor a legtisztább Asszony, a Szűzanya, Akinek egyetlen „feladata” volt: az érzéketlen világgal szemben Jézust, az Igaz Üdvözítőt olyan erősen és olyan módon szeretni, hogy Őt a küldetése legnehezebb pontján is átsegítse!
Ó, Istenem! Ha tudnák az emberek,
Hogy a Szűzanya szíve a nehéz súlyok alatt hogyan remegett!
De Ő mosolygott, ment és segített,
A nőket összefogva Jézus „tanítványa” lett.
Amikor az Úr Jézus már tanítványai gyűrűjében járta a világot, és tanított – misztikusok írásaiból tudjuk, hogy – minden házba, ahová belépett, úgy köszönt, hogy: „Békesség e háznak, és minden lakójának!” Mennybemenetele előtt pedig a Szentírás szavai alapján azt mondta apostolainak: „Békémet, az Én Békémet adom nektek!”
A Béke Királya és a Béke Királynője együtt járták a Föld poros útjait! - (Valtorta Mária írásai alapján.)
 
- És a IV. engesztelési forma:
Mária Istenanyasága a Szent Kereszt tövében vált valósággá, amikor haldokló Szent Fia az egész emberiséget Szent János alakjában a Szűzanyára bízta, és Ő felvállalta: IGENT mondott! – Az Istenszülő Anya itt vált az egész világ gondos Édesanyjává. Pedig ez esetben sem tudta a Szűzanya, hogy mit kell tennie, a „hogyant” most sem ismerte. Nem tudta emberként előre, hogy hogyan kell engesztelnie a föld minden emberéért! – De IGEN-t mondott a Kereszt tövében az Ő haldokló Jézusának!
 
Szűzanya egész földi élete a tökéletes Istenre hagyatkozás és a „szeretetlenségért” való engesztelés példáját tárta a világ elé, amely azonban nem ért véget a földi léttel, hanem a Teremtő Atya Felé – már mint megkoronázott Égi Királynő – folytatta tovább engesztelését, de immár kiszélesítetten: az egész emberiségért!
 
***
Isten Akaratának megvalósulásában mindig láthatjuk a fokozatokat: Egy szellemi történés után IDŐ TELIK EL, amíg az a földön is elkezd megmutatkozni. A dolog nagyságrendjétől függ, hogy mikor történik ez, és hogyan. Az elhangzó „IGEN” után megindul a „szervezés”, az „angyali teremtő munka a földön”, amely az embert is bevonja már az előkészületekbe – természetesen, a szabad akarat betartásával!
Például Jákob esetében („Ne Jákobnak hívjanak innen, hanem Izraelnek!” /Ter.32 / 29/.) sok idő telt el, amíg az Üdvözítő a világban megjelent. Addig a „nép Isten általi nevelése” folyt. Amikor az Úr úgy látta, hogy „elérkezett az idő”, Mária megszületésével elindította a folyamatot. De kivitelében már az emberi teremtettség mozzanatait, az ember Önmaga Isteni Elgondolása szerint meghatározott „természetes rendjét” is figyelembe vette (a 9 hónap magzati létet).
 
Ahhoz azonban már idő kellett, hogy az Evangélium elterjedése után a Szűzanyának, mint az „Új Évának” az „ember-gyermekeket nevelő munkája” is megindulhasson.
Ehhez szükség volt a 2000 év alatt „született” női szentek életére, imájukra és munkálkodásukra, mely által a „női nem” is egy magasabb fokozatba került, mint ahogy az Jézus idejében, akár a világban, akár pedig a korabeli zsidóság körében szokásos volt.
Ebben a történelmi folyamatban valószínűleg nagy segítség lehetett a világ számára – 1000 év után –, hogy a magyarság, mint ősidők óta „Boldogasszony népe”, Szent István Király hármas (Szent Korona, az egész Magyar Nemzet és Ország) felajánlása által a Szűzanya „rendelkezésére” állt.
 
A szívbéli akarat és az Istenhez tartozás vágya a sötétség erőit is megmozgatta. A szellemi harc a földi síkra is levetült, nehéz történelmünkben a Földi és Égi Hazáért vívott küzdelem mutatkozik meg. Sok dologban azonban csak most, utólag fedezhetjük fel az Égi Erők segítségét.
 
Mert Szűzanya soha nem hagyta el a világot, sem bennünket.
A Nándorfehérvári csatapéldául komoly példája ennek az állításnak. Akkor és ott, a véráldozatokat követelő kemény harc a Magyar Haza megvédésével együtt az Égi Hazáért is folyt, „Kereszténység védelme” címszó alatt.
Kevéssé ismert talán az, hogy a honvédő magyar katonák a harc előtti napokban Isten elé járultak, a katolikusok szentségekhez is, és valamennyien lelküket Istennek ajánlották, zászlójukra pedig a Szűzanya képét tűzték! Így indultak csatába, teljesen a Gondviselésre bízva magukat...
Égi Édesanyánk nem is hagyta válasz nélkül: A déli harangszó szerte egész Európában, immár 500 éve ébren tartja az emlékezés égbe szálló imáját…
Ha végiggondoljuk mindezt, akkor érthető, hogy szinte természetes dolog lett a sötét ravaszág által gyengíteni a magyar népet… Ez mutatkozik meg történelmünkben.
 
A Szűzanya ma is „munkálkodik”, és ezáltal engeszteli az Ég és Föld Urát.
Istenanyaságának munkája az utolsó 100-200 évben erőteljesen megmutatkozott a sorozatos és egyre sűrűsödő Mária-jelenésekben, ahol a Szűzanya mindenhol más „minőségében” mutatkozott be, mára szinte a hitvilágunk minden területét lefedve.
Égi Édesanyánk sok címét felsorolhatnánk itt, de talán a világ mai állása szerint is a legfontosabbak: Amszterdamban „Mária, Minden népek Asszonya”, Medjugorjéban Béke Királynője, Schioban a Szeretet Királynőjeként mutatkozott be, és adta világra szóló üzeneteit.
Az „utolsó időkre” vonatkozó üzenetei, tanításai, figyelmeztetései között talán a legjelentősebbek a Fatimában, Garabandálban, a Máriás Papi Mozgalom vezetőjének, Gobbi atyának, valamint itthon, Magyarországon, Natália nővérnek adott üzenetei, és később tevőlegesen is, a Szeretetláng Erzsébet asszonyon keresztül történő elindítása.
 
Szűzanyánk, az érzékeny szívű embereken keresztül fáradhatatlanul dolgozik Égi-földi hivatásának beteljesítésén, az emberi lelkek megmentésén, és azok Szent Fiához való odavezetésén!
 
Az 1978. 09. 08-án Gobbi atyának adott üzenetből való a következő néhány gondolat, amely a JELEN IDŐKRE figyelmeztet bennünket:
„Az életet azért kaptam, hogy Annak ajándékozzam, Aki Maga az Élet, az Atya Igéjének, Aki azért ölti magára az emberi természetet szűzi méhemben, hogy én hozzam Őt világra az időben. – Az egész Mennyország ujjong e misztérium felett, az angyalok és a szentek részt vesznek a ti örömötökben fiaim, akik még a földön zarándokoltok.
Figyeljetek Égi Édesanyátokra! Minden pillanatban mellettetek vagyok, Szeplőtelen Szívemből szakadatlanul áradnak a fény és a kegyelem sugarai, rátok hullva a föld minden részén.
Így világítalak meg, és adok életet nektek, táplállak és nevellek, vezetlek és támogatlak benneteket.
Jöjjetek Hozzám szeretett fiaim, mert szükségetek van rám! – Az Egyház is most éli nagy megpróbáltatását, ami még jön, az olyasvalami, ami eddig még nem ismert….”
 

1984. 12. 31-én pedig – szintén Gobbi atyának „Az idők jelei” címmel – a következőket mondta a Szűzanya:

„… Feltárom előttetek gondjaimat, aggodalmaimat, Szeplőtelen Szívem mély sebeit, az anyának gyermekei iránti bizalmával. Segítek nektek, hogy megértsétek és tolmácsoljátok időtök jeleit.
Így együttműködhettek az Úr Tervében, amelyet meg akar valósítani az időben. …
Térjetek meg, és járjatok Isten Kegyelmének és Szeretetének útján. Térjetek meg, és éljetek derűs és békés napokat! Térjetek meg, és segítsétek az Isteni Irgalmasságot!
Mily sok jellel nyilvánítja ki akaratát az Úr, hogy az istentelenség terjedésének végre erős gátat vessen: gyógyíthatatlan ragályos bajokkal, kirobbanó erőszakkal és gyűlölettel, az egymást követő szerencsétlenségekkel, a kiterjedt háborúkkal és fenyegetésekkel.
Tanuljátok meg a jeleket olvasni, melyeket Isten ad nektek a veletek történő eseményeken keresztül, és fogadjátok el erőteljes felszólításunkat, hogy változtassátok meg életeteket, és térjetek vissza az Őhozzá vezető útra! …
Isten makacs visszautasítása, a Hozzá való visszatérés megtagadása, az igaz hit elvesztése, a kiterjedt gonoszság, amely a rossz és a bűn terjesztéséhez visz: íme, a rossz idők jele, amelyben éltek.
Figyeljétek meg, hogy hányféleképpen avatkozom be, hogy a megtérés, a jóság és a hit útjára vezesselek benneteket. A világ minden részén véghez vitt rendkívüli jeleimmel, üzeneteimmel, igen gyakori jelenéseimmel mutatom meg mindenkinek, hogy közeledik az Úr nagy napja! …”
 
Természetesen még nagyon sok üzenetet be lehetne itt írni a Szűzanya figyelmeztetéseiből és neveléséből, de most nem ez a cél.
Mégis, ha az idézett üzenethez hozzátesszük azt, hogy 1984 óta 30 év telt el – a helyzet pedig tovább romlott a lelki élet területén, sőt az említett szellemi harcok még erőteljesebbé váltak, miközben a Szűzanya fáradhatatlanul dolgozott tovább(!) –, akkor egyből érthetővé válik az is, hogy az Isteni Irgalmasság üzenetei miért kerülnek egyre jobban előtérbe manapság. (pl.: E honlap karácsonyi bejegyzése is Szent Fausztina Naplójából!)
 
Jelenleg az volt a feladat, hogy a Szűzanya állandó édesanyai munkálkodását megértsük és elfogadjuk, sőt, minél többet meg is fogadjunk, és irgalmas cselekedetekbe vigyünk neveléséből.
Az volt a feladat, hogy felfedezzük és elkezdjük megérteni az Istenszülő Anyának Jézus Anyjaként betöltött MAI szerepét, továbbá, hogy megértsük az Istenanya, az Ég és Föld „Béke- és Szeretet Királynőjének”, valamint az Égi Édesanya, mint édes Hazánk Nagyasszonyának szerepét a világban, és a magyar népnél.
 
Régről hozott, mély bölcsesség él a magyar nép lelkében, amikor a Szűzanya „szerepét” a világ üdvtörténetében teljes természetességgel és egyszerűséggel kezelve, Jézus Édesanyját Kisboldogasszonynak, az Égbe emeltetett, megkoronázott Istenanyát, a Világ Királynőjét pedig Nagyboldogasszonynak nevezi.
 
És, ha mindezen akár egy kicsit is elgondolkozunk, akkor teljes szívvel imádkozhatjuk:
  
Mennyek szép Virága, világnak Királynő Asszonya,
Dicsőség Tenéked Boldogságos Szűzanya!
Lettél Édesanyja minden gyermekednek, Hűséges Patrónája népünknek, lelkünknek.
Kérünk most országunk Patrónája, Jó Anyánk, Örök Szereteteddel nézz le ránk!
Fogd meg a kezünket, mit annyi idő és sok harc után imára kulcsolunk,
Légy Áldott, szelídségben is erős, Istenhez vezető Boldogasszonyunk!
Erősíts meg hűségben, tartásban, és vezess Szent Fiadhoz, kérünk,
Hogy bukdácsoló lépteinket immár befejezhessük!
Legyen Általad is velünk Isten nagy Áldása!
***   Ámen.   ***
 
 
2014. 01. 11.                                                                         Szeretettel: M.G.Mária
 
 
Vissza                                                                                                  Letöltés