Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

  

TANÍTÁSOK A BÉKE ÉS SZERETET ORSZÁGÁRÓL 

8.

 
NAGYCSÜTÖRTÖK REGGELÉN

 
Ma reggel, az imám közben az Úr kinyittatta velem a Szentírást: Jn. 10 / 17-18.
„Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy ismét visszavegyem azt. Senki nem veszi el tőlem, én adom oda magamtól. Hatalmam van odaadni, és hatalmam van újra visszavenni. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.”
 
Gyermekem, jegyezd le:
 
A mai nap, s az ez után következők erről szólnak: az odaadásról!
A TELJES ODAADÁSRÓL, oly módon, ahogy az Én Életem is teljesen odaadott élet volt.
Engedelmes voltam Atyámnak születésemben, gyermekéletemben, felnőtt korom türelmes érlelődésében, tanításomra való felkészülésben, a megkeresztelkedésben, vagyis tanítói utam hivatalos megkezdésének nyilvános felvállalásában, és engedelmes voltam egész tanításomban. Semmit nem tettem Atyám Akarata ellen, minden tettem és szavam csakis az Ő Szent Akarata szerint történt!
Én azt mondtam, amit Ő akart, hogy mondjak, és azt tettem, amit az Ő Akarata megmutatott Nekem, hogy tegyem.
Végezetül pedig Istenségemet visszavonva Emberi Életemet is Neki ajándékoztam, hogy teremtményei lelke el ne vesszen, hanem Úttá váljak, és Mintává legyek számukra, Atyám Országa felé haladásukban.
 
Ez TELJES MINTA a ti emberi életetek számára is.
Az emberlélek testbeöltözése idején, vagyis világra való megszületésetek idején és gyermeklétetekben lelketek sok szeretetet kap a Menny világából, de ezt nem ismeritek fel igazán, bár a kisgyerekek spontán megnyilvánulásai a figyelmes szülő felé értékes jelzésként szerepelnek. Lassú fejlődésben – mely optimális esetben szüleiteket is formálják – felnőtté értek. Ez alatt az időszak alatt a szülőknek való engedelmesség mutatná azt az utat, amely Én Gyermekkoromra is jellemző volt.
Természetesen nektek – mint szülőknek is – engedelmesnek kellene közben lennetek, de nem másnak, hanem szívetek vezérlése szerint szeretettel, és Nekem, Teremtőtöknek, és ezt a mintát kellene továbbadni is. Néhányan teszik is, de kevesen.
Felnövekedésetek ideje alatt magatokra veszitek szüleiteken keresztül az emberi természetet, szokásokat, megváltatlanságokat, amelyek a felnőttkor megoldandó feladatai lesznek. Olyan feladatok, melyek egykor a Szeretetem ellen elkövetetett, legkülönbözőbb bűnökből adódtak, de bocsánatkérés nélkül továbbgörgetődtek egészen a ti életetekig, és közben sok szomorúságot, fájdalmat okoztak.
Fontos most, hogy Felém, Istenetek felé e lerendezetlen bűnöket helyre tegyétek, és Megbocsátásomat kérve a múltra elsimítsátok őseitek szomorú örökségét. Ebben a feladatvállalásban hasonlítotok legjobban Énhozzám: bocsánatot kértek őseitek nevében azokért a bűnökért, amit el sem követtetek! Ez az Irgalmas Szeretet gyakorlata, mely által saját életetek is tisztul, előbbre megy!
Mert ne feledjétek, „Ki kard által vét, kard által vész el!”.  A bűnt megváltottam, de az azóta is folyamatosan elkövetett bűnök, hibák és szeretetlenségek következményeit, amellyel ti vagy elődeitek a sötétség királyát szolgálták,nektek kell rendbe tenni! A bennetek lévő gőgöt, hatalmaskodást, gyilkos szándékot és durvaságot nektek kell kigyomlálni önmagatokból!
 
Ez minden embernek egyéni feladata. Éppen ezért, a felnőttkor küszöbétől indulva már nem szüleitek, hanem ti magatok döntötök arról, hogy mit kezdtek azokkal az adottságokkal és körülményekkel, amit felnövekedésetek idején kaptatok, és felnőttségetekben tudatosodott bennetek. Ez a ti egyéni lélekfelelősségetek. Nem másé! Nem szüleiteké, és nem nevelőiteké, hanem a tiétek!
Felnőtt emberként, szülőként Én, mint szerető Atya (és nem, mint haragos Isten!) adom a Mintát, de ha nagyon földi embert kívántok magatoknak, akkor tekintsetek Szent Józsefre, Nevelőapámra az apai oldalról, és Édesanyámra a női lélek finomsága, és anyai értékek megélése szempontjából. Ha gyermekkorotok nevelése – úgy érzitek – hagy kívánnivalót maga után, akkor tekintsetek rájuk! Mindketten tökéletes mintát adnak a földi családi életre. Ha csak ennyit tettetek volna eddig, és tennétek ma, már sokkal boldogabb világban élhetnétek, mint amiben éltek most!
 
Mulasztásotok abból adódik, ha mindezt vagy nem is tudjátok, vagy elhanyagoljátok, s ugyanúgy a kölcsönös egymásra figyelést is elhagyjátok, hiányzik belőletek a tisztelet. A IV. parancsolat (mai fordításban: „Tiszteld apádat és anyádat…!”) valódi értelmének átadására kevesen ügyeltek. Bűnötök azonban mégis abból indul el ezen a területen, hogy nem szívetek szeretete szerint éltek, és nem javítjátok ki természetetek vadhajtásait, hanem még a berögzült szokásmintákon keresztül tovább is adjátok azt, és ezzel angyali gyermeklelkeket romboltok!...
 
Amikor azonban a Szeretet Parancsa nyilvánul meg igyekezetetekben és az életetekben, akkor Segítségem abba az irányba hat, hogy kedvezőtlen adottságaitokat és fájdalmas körülményeiteket és mindezek hatását „hídként felhasználva” induljatok meg a szellemi felnövekedés útján, vagyis: fejlődjetek, és fejlődésetek közben közelebb kerüljetek Hozzám.
Hogyha Felém, Atyátok felé tartotok, az abból látszik, hogy az „Én terhem könnyűvé” válik számotokra, életetek minden nehézségére megoldás adódik, erőfeszítésetek nem lesz haszontalan, és a mosoly nem múlik el ajkatokról.Ez Kegyelmem és Irgalmam megnyilvánulása. Gyermekeim, figyeljetek a mosolyra! Ha az eltűnik a ti, vagy a körülöttetek élők szeméből, akkor vegyétek észre, és tudjátok, hogy nagy baj van valahol a ti saját életetekben!
Mert ahol Én Jelen Vagyok, ott a gonosz sem tud huzamosabb ideig megmaradni, még ha próbálkozik is!
Ilyenkor, a szeretet felé hajló rendezés alatt felfényesedve, megtisztulva, örömmel szárnyalhattok Felém, a Mennyek világába, melynek kapujában tárt karokkal várlak benneteket. Vannak néhányan, akik – mintegy példát mutatva másoknak – meg is teszik ezt: ezért az ő lelkükben minden külső körülménytől függetlenül is öröm lakozik. Szemük könnyeket sír olykor az élet nehézségei miatt, de bensőjükben béke él, és ilyenkor, Húsvét idején, szívükbe lép a Feltámadás Öröme, hogy előbbre segítse őket életútjukon…
Ez a ti teljes emberi, egyéni programotok Tőlem, Teremtő Atyátoktól.
És ez a folyamat – ha szeretettel élitek – nem más, mint az a Minta, amit Én Jézusként adtam a világ emberiségének, de minden léleknek külön-külön és egyénre szólóan!
 
A ma élő emberiség azonban – szintén egyéni lélekdöntés alapján!vállalta az Emberiség felnőtté válásának megmutatását is, a „Nagy Rendezés”, a Velem, Teremtőjükkel való együttműködésre való készség megmutatását is.
Mint ahogy Én Jézusként engedelmes voltam Életem végéig az Atyának, úgy kell nektek is, gyermekeim e Szeretetmintára – Atyám Terve szerint – Velem együttműködővé válni, és Irgalmas Vezetésemet elfogadnotok, hogy Tanításom Igazsága megmutatkozhasson mindazokon, akik Hozzám tartozónak vallják magukat: „Az én juhaim hallgatnak szavamra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem, és én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki nem ragadja el őket a kezemből.”
 
Ezt a Tanítást adtam nektek gyermekeim valamikor, és Én Megváltótokként – Atyámhoz való hűségemben – ezt fogom beváltani ma is.
Most azért szólok, hogy figyelmeztesselek titeket az idézet második felére is:
„Hatalmam van odaadni (életemet), és hatalmam van újra visszavenni. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.”
Én, Jézus Krisztus, Ki méltó lettem Ítélőbíróként megjelenni a világban, élek a Nekem adott hatalommal, de mindezt Atyámnak való engedelmességgel teszem.
 
Gyermekeim, ahogy Én szabad akaratot kaptam Atyámtól, úgy ti is azt kaptatok, és ezt használhatjátok úgy, mint az egykori bukott angyal, és használhatjátok Istennek való engedelmességre, és a Menny világának elérésére is, úgy ahogy Én tettem.
Ahogy Én élek Őbenne, úgy éltek ti gyermekeim Énbennem, és Bennem élésetek folytán lehetőséget kaptok istenadta talentumaitok kibontakoztatására, hogy azt Atyámnak tetsző módon használjátok fel.
Ahogy Nekem, Jézusnak adatott odaadni életemet Atyámnak, ugyanúgy hatalom adatott nektek is eldönteni, hogy mit tesztek életetekkel és lelketekkel, talentumaitokkal!
Kinek a vezetése alá rendezitek ezeket?!
Ahogy a Sátán még Engem is megkísértett a pusztában, ugyanúgy minden ember életében is ott vannak a kísértések, és ez megengedett, mert szellemetek vizsgázik ilyenkor: szabad akaratotokkal hogyan döntötök? Elcsábultok, vagy tiszta Parancsolataimat és Tanításomat, Mintámat követitek? – Hatalmatokban van eldönteni!
Ahogy Én hatalmat kaptam Atyámtól Jézus-életem fölött dönteni, úgy ti is hatalmat kaptatok saját életetek irányultsága fölött dönteni! Hogyan éltek ezzel a hatalommal? Testetek uralkodik a szellemeteken, vagy szeretetetek és szellemetek az úr testetek fölött?
 
Akarjatok hát Hozzám tartozni, akarjátok az Örök Életet, a valódi Fény Birodalmát elnyerni! Ehhez az akaratotokhoz minden segítséget megadok, emberi igyekezeteteket az Én Krisztusi Erőmmel megnövelem, hogy erőkifejtésetek eredményes legyen!
Nos gyermekeim, bedugjátok a fületeket, vagy hajlandók vagytok a „Jó Pásztor” Hangját meghallani? Teljes Szeretetemmel hívlak benneteket!
 
Drága Gyermekeim, ez a Húsvét, melyben újból átélem minden szenvedésemet, amit 2000 évvel ezelőtt megtettem, ez a Húsvét azokért a juhaimért szól most erőteljesebben, akik eltávolodtak Tőlem, és Isteni Lelkem remegve vár, hogy mire használják hatalmukat?!
Ez a Húsvét több vonatkozásban is „vízválasztó”!…
Innentől több lesz a Földön az árnyék, megnyúlnak, mélyebbé, sőt, helyenként kifejezetten erőszakossá, földhöz kötővé és súlyossá válnak a sötétség elemei… Kell, hogy felismerjétek ezt az igazságot, kell, hogy képesek legyetek dönteni és ellenállni is ha kell, és szükséges, hogy megértsétek, csak „A” SZERETET lesz az, ami segítségetekre van Általam!
Hangsúlyozottan fontos, hogy minden figyelmetekkel Rám figyeljetek, Engem, Krisztusi Vezetésemet keressétek!
Több Megváltó és másik Megváltás nem lesz! Nem is volt, csak az az Egyetlen Egy létezik, az Én Jézus Krisztusi Megváltóművem, és nem is lesz másik! Ezt mindenképpen tartsátok szemetek előtt!
 
Ne feledjétek: testetek, s ez a földi élet halandó, mulandó, de lelketek, szellemetek az örökéletű, s annak minőségét most és emberként határozzátok meg szeretetfokotok, és Hozzám, Istenhez való hűségetek alapján, amely tetteitekben és szavaitokban mutatkoznak meg!
Az életmintát a parancsolatokon és Életemen keresztül megadtam, nézzetek most magatokba: cselekedeteitek milyen szívetekben lakozó érzésekről árulkodnak?
Ne a másik ember szívét vizsgáljátok, hanem a sajátotokét! Én lakozom-e teljes Megváltói Szeretetemmel odabent? Vagy valamilyen Nekem nem tetsző indulat? Legyetek őszinték magatokhoz! Tegyétek meg, mert az idő nem csak rövid, hanem már el is fogyott!...
Akarjatok jobbá, tisztábbá válni! Legyen a ti életetek is „teljesen a JÓNAK szánt, a SZERETETNEK adott élet”!
Fogadjátok el, sőt, kérjétek Legnagyobb Irgalmasságom Kegyelmeit, és engedjétek meg Nekem, Jézusotoknak, hogy Magammal húzzalak benneteket az Örök Fény Világába!
Legyetek Áldottak valamennyien! Ámen.
Jézus, az Úr, a Megváltás és az Irgalmasság Istene.
 
2013. 03. 28. Nagycsütörtök reggelén…

                                                                                      Szeretettel: M.G.Mária

  

Vissza                                                                                                Letöltés