Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 SZERETETLÁNG – AZ IGAZ, ÉGŐ SZERETET LÁNGJA

 

Korszakváltozásban élünk. Világunk igencsak kezd emberpróbálóvá válni. Egyik oldalon a harcok, a veszélyes politikai helyzetek, katasztrófák, a gazdasági élet komoly nehézségei, a másik oldalon pedig a törekvő jóakarat és a világ szebbé tételének igénye mutatkozik meg. És e két jelenség ütközése lépten-nyomon erősödik. Erősödik a gondolatok területén, forr az érzelmekben, megmutatkozik a cselekedetekben.

Ebben a zavaros világban ki az, aki utat mutathatna? Ki az, aki tiszta lépéseket javasolhatna? Vannak okos, képzett emberek, de az, aki mindezt és minden területet egyszerre átvizsgálva jól átlátja, sőt tetteink következményeit is előre tudja, és előrelátása függvényében tudna bölcs, megvalósítható tanácsot adni, olyan ember nincs. Mindezt csak az Égi Vezetés tudja megtenni, hiszen a Magasabb Világok látószögét nem gátolja a háromdimenziós anyagi világunk struktúrája.

Komoly adomány népünk számára az, hogy ezt az Igazságot – mintegy a Szív-tudás részeként – mindig magában hordozta, még akkor is, ha tudatosan nem ismerte fel.

Népünk, ha bajban volt, Boldogasszonyunkhoz fohászkodott, Őt hívta szívből; hol azért, hogy segítsen kiengesztelni az Ég Urát, ha jogos volt haragja, hol pedig azért, mert túl nagy volt az ellen, mellyel Hazánknak meg kellett küzdenie.

És Égi Édesanyánk, Koronás Királynőnk soha nem hagyott cserben. Anélkül, hogy most komolyabban belemennénk ebbe a kérdésbe, elég csak azt látni, hogy „…annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e Hazán!”   

És a Szeretet, az Igazi Szeretet valóban nem ismer határokat. Magyarok Nagyasszonya velünk van, méghozzá tevékenyen van velünk, és ennek komoly jelét is adja. E tevékeny, cselekvő szeretet hívta életre a

 

SZERETETLÁNGOT,

mely nem más, mint a Szűzanya Istenanyai Szeretettől Lángoló Szíve,

mely felhívást küld

minden jóakaratú, jó szándékú, és e jó szándékában tettekre is hajlandó,

Istent szerető emberhez, különösen magyar gyermekeihez.

 

Részletesebben:

A világváltozásban, melyben élünk, szerte a világon megszaporodtak a Mária-jelenések, és Égi Édesanyánk mindenhol más Istenanyai Minőségben mutatkozik be. Hogy csak az utóbbi 25 évben kezdődő, és hozzánk közeli jelenéseket nézzük, akkor azt látjuk, hogy Medzsugorjében a Béke Királynőjeként jelent meg, Schióban (Olaszország) a Szeretet Királynőjeként mutatkozott be, míg Dechtice-ben (Szlovákia) a Segítség Királynőjének hívta Önmagát. E megnevezések arra utalnak, hogy hol milyen segítséget ad választottain keresztül a világ számára, illetőleg mi az a „Szeretet-munka”, amelyre elhívja őket, és amelyet meg is tanít, hogy azt hogyan lehet jól, szépen, igazságosan, „magas minőséggel” cselekedetbe vinni.

A „középpont” azonban Szent Szíve Lángoló Szeretete, melyet Koronás Királynőkként Hazánkból indított.

Tőlünk, tehát abból a népből, amely képes volt a földi határok közt is az Égi Hazáért küzdeni, és melynek szívét-lelkét, igaz híveinek benső indíttatásait oly jól, s oly régről ismerte már…

Szent István felajánlotta a Szűzanyának Országát, Népét és a Szent Koronát, s e hármas felajánlással tevőlegesen is Égi Édesanyánk Oltalmába helyezte egész nemzetünket.

Mária felhívása a következőképpen hangzik: „Kiárasztom rátok Szívem Szeretetlángját, hogy fokozatosan, egyre jobban megismerjétek, szerető, fájdalmas, de egyben örömteli, győzedelmes szívemet. Isten- és emberszeretetre gyújtom szíveteket Szeretetlángom által, mely a szívek mélyén hat, csöndben, feltűnés nélkül…”(1995. dec. 6. A Világ Győzedelmes Királynője üzenetei. 29. szám.) – Vagyis Mária úgy, ugyanolyan tiszta komolysággal dolgozik ma is, mint ahogy a Megváltó Szent Fia, Jézus mellett is ott állt és támogatta küldetését. Ugyanolyan szeretettel, gyermekeiért küzdő Anyaként áll most az emberiség mellett is.

S ugyan kihez is szólna elsősorban ez az üzenet, ha nem nekünk, akik ismerjük Őt, akik „népe” vagyunk, és akiknek lelke már régen elköteleződött Hozzá…

Mária szava a szívünkben visszhangot kelt, s nekünk meg kell azt hallanunk!

Felhívása ugyanakkor nem üres szólam, hanem tettekre is ösztönöz. „Szeretetcselekedetekre” szóló felhívásának „földi segítői”, megvalósítói vagyunk.

Az ember azért született erre a világra, hogy az Isteni Szeretet tevékeny „munkatársa” legyen, lelke-szelleme ezáltal fejlődjön. E fejlődésen belül pedig minden embernek és minden népnek is megvan Isten Tervében a maga feladata. A mi nemzeti feladatunk Égi Édesanyánk oltalma alatt kerül kifejtésre.

***

A Szeretetláng eredete: Ahhoz, hogy a Felső Világ mondanivalója formát öntsön, ahhoz „fel kell nevelni valakit”, aki „apostoli” tisztasággal képes megjeleníteni a sugallatokat. Az ilyenfajta komoly előkészítés alanya, majd hű eszköze és tolmácsolója lett egy egyszerű, hatgyermekes, magyar édesanya, Kindelmann Károlyné is, aki „Erzsébet asszonyként” vált ismertté.

Az Úr Jézus és a Szűzanya diktálta le a Szeretetlánggal kapcsolatos üzeneteket, melyek 1962 és 1985 között kerültek lejegyzésre.

A Szeretetláng eddig hat országban vált elfogadottá. Sok imacsoport alakult, több helyen óvodákban, iskolákban is ismertetik a gyermekekkel, és ezáltal – olykor játékos formában is – tanítva őket a Szűzanya tiszteletére és szeretetére.

Hazánkban Dr. Erdő Péter bíboros úr által 2009. június 5-én került kihirdetésre a Szeretetláng Egyházi Jóváhagyása.

***

Bár a Szeretetláng bemutatása korántsem teljes, a részletek ismertetésére mégis, egy későbbi időpontban kerül sor.  Ez az „idő sürgetése” miatt történik így.

Cselekvő szeretetről” szóltam az előbb, és az alábbiakban egy közeljövőben történő eseményre hívnám fel a figyelmet: 2011. február 2-ára, Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára szól Szűzanyánk kérése.

Mint minden Égi kérés teljesítése, úgy Nagyasszonyunk, Mária kérése is előkészületeket igényel.

Ahhoz, hogy gyertyáról gyertyára terjedjenek a kicsi lángok, és szeretettűzzé erősödjenek, ahhoz szükséges, hogy a Világ Világosságának Fényét kérő, országjobbító szándékú, komoly elhatározású emberekkel teljen meg az ország!

Ahhoz, hogy a gyertyalángok sokasága „Fényfüzérré” alakuljon az országhatárok mentén, ahhoz már most kell tenni! Ma még nem kell más, mint a SZÁNDÉK és a JÓ AKARAT, hogy képesek vagyunk egy szent célért összefogni, képesek vagyunk a Legszentebb Anya kérését meghallani!

 

A SZERETETLÁNGGAL 

2011. 02. 02-re, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére készülünk


Az alábbi idézetek Erzsébet asszony Naplójának első kiadásában, a 39. oldalon kezdődnek, 1962. április 13-i dátummal (Minden hó 13-a Fatimai Szűzanya napja! – Szerk. megj.):

„Én jóságos, szerető Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva(!) mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy  ú j  e s z k ö z t  szeretnék a kezetekbe adni.

Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra…

Leányom, vedd a  L á n g o t ,  melyet neked nyújtok először.

E z   S z í v e m   S z e r e t e t l á n g j a .

Gyújtsd meg vele a tiédet, és add tovább!”

 

(Szl.40.o. 1962. április 13 és 15.):„E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam néktek – szívről szívre járva – gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. … Ez az összetartó szeretet  tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által eszközöltem ki a Mennyei Atyától.” …

Közben az Ő csodálatos kegyelméből megértettem, hogy a Szent Szűz akarata mennyire össze van forrva Szent Fiáéval, az Örök Atyáéval és a Szentlélekével. A Szent Szűz megígérte, hogy Ő velünk lesz, hogy a kis Láng elterjedjen, mint a futótűz.

Vigyél két gyertyát, előbb gyújtsd meg a te kis lángodat, add tovább az Én kedves Fiamnak. Ő majd elterjeszti azt az Én tizenkét legkiválóbb tisztelőm között.”

(Szl. 41.o. 1962. április 17.) Jézus mondja: „Kérd meg fiaimat, hogy küldjék a lelkeket Édesanyámhoz, és egyetlen szentbeszédet el ne mondjanak Édesanyám benső tiszteletére való buzdítás nélkül. ’A Magyarok Nagyasszonya Országa vagyunk.’ – Ezt ragyogtassák szüntelenül a lelkek felé. Tartsák ébren a Magyarok Nagyasszonya óhaját.”

(Szl. 44.o. 1962. április 30.) „Mondd csak meg az illetékeseknek, hogy ne féljenek, bízzanak Bennem. Én anyai palástommal megvédelmezem őket.

Az ország nyolc legnépesebb kegyhelyén, és az ország szívében négy, tiszteletemre szentelt templomban egyszerre kezdjék meg az ájtatosságot. Szeretetlángom átadását.”

     

Fentiek alapján került sor most, 2010-ben a 12 helyszín megjelölésére:

12 központ a gyertyagyújtáshoz:

1. Bodajk, 2. Győr, a Könnyező Szűzanya, 3. Márianosztra, 4. Máriapócs,            5. Petőfiszállás, 6. Máriagyűd, 7. Sümeg, 8. Mátraverebély Szentkút,                     9. Máriaremete, 10. Kispest, Nagyboldogasszony, 11. Újlaki Sarlós Boldogasszony, 12. Rákospalota, Magyarok Nagyasszonya

A már kipostázott hivatalos megkeresések anyaga www.szeretetlang.hu honlapon olvasható.

Ezen túlmenően pedig a zarándokhelyeknek és vonzáskörzeteiknek egyéni felkészülési lehetőségei is vannak, hiszen minden helyszín más környezettel, más egyéni adottságokkal és más-más történelmi múlttal is rendelkezik.

A felkészülések elindításához, a részletek és a gyakorlati tudnivalók átbeszéléséhez előadásokat, beszélgetéseket szervezünk a felmerülő igények alapján.

***

(Folytatása következik…)

2010. november 6.                                                                                                           M. G. Mária

 

Vissza                                                                                                      Letöltés