Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

   

I. Napi BEVEZETŐ az imákhoz

  II. ÖLTSÉTEK MAGATOKRA ISTEN FEGYVERZETÉT!

  III. HARC AZ ÉGI SZFÉRÁKBAN

 
Életünkben komoly nehézségekkel kell szembenézni, az idő pedig egyre kevesebb mindenre. Ugyanakkor napról napra, érezhetően és minden eddiginél komolyabban lenne szükség az imában való összefogásra is. A most következő összeállítás három részből áll:
 
Az első az imaélet bővítésére, összefogó erejének növelésére tesz egy javaslatot, és figyelembe veszi azt a Kegyelmi Lehetőséget, hogy Mennyei Atyánk az emberről gondoskodva megadta a lehetőséget, hogy a Jelenések Könyvének megvalósulása idején a csökkent szellemi látással bíró ember a Szent Angyalok által nagyobb segítséget kapjon küzdelmeiben.
A második egy egyházi körökből indított, Szentírási idézetet alapul vevő figyelmeztető felhívás az odafigyelő imára.
A harmadik pedig egy meglepő részlet egy tanúságtételből, amely bemutatja a szentírási idézet napjainkban történő, hihetetlennek látszó, mégis megrázóan igaz valóságát.
Bár ez a harmadik írásrészlet az internetről származik, mégis teljes egészében összecseng az angyalokkal való összefogás szükségességével, az egyházi felhívással, és választ ad néhány fontos kérdésre.
Az összeállítás három részlete ezek után a következő:
 
I. Javasolt BEVEZETŐ az imákhoz:
Uram, Te azt tanítottad, hogy: „Ketten, vagy hárman összegyűltök az Én Nevemben, akkor Én köztetek vagyok!” --- Édes Jézus! Bár én most egyedül vagyok, de ezt az egyedüllétemet Szeretet-lényeid által kívánom megszüntetni, ezért a Te Tanításodra hivatkozva bátran:
 
HÍVOM és KÉREM Szent Őrangyalomat, és minden, ez idő szerint segítségemre lévő Szent Angyalt és Védőszentjeimet, különösen ………., hogy IMÁDKOZZUNK EGYÜTT!
HÍVOM és KÉREM mindazoknak, akiknek szíve, szája, lelke valaha is segítséget kért tőlem, valamint minden vér szerinti és lélek szerinti embertestvérem, keresztgyermekeim, rokonaim, barátaim Őrangyalát és Védőszentjeiket, hogy IMÁDKOZZUNK EGYÜTT!
 
Különösen kérem ………. (Saját családtagok!) Őrangyalait, Küldetési Angyalukat és Védőszentjeiket, valamint … Szent Benedeket és Szent Józsefet …, hogy jöjjenek, és AZ EGÉSZ IMA ALATT maradjanak velünk, IMÁDKOZZUNK EGYÜTT!
 
HÍVOM és KÉREM minden magyar ember Őrangyalát, az Arkangyalokat ésVédőszentjeiket, valamint országos ügyeket érintő kérdésekben kérem mind a kilenc Angyali Kar Szent Angyalait, hogy IMÁDKOZZUNK EGYÜTT!
Hívom és kérem mindazok Őrangyalát, akik 1000 év alatt nem tudtak megszületni ebben az országban: HÍVOM ŐKET, IMÁDKOZZUNK EGYÜTT!
 
Örök Atyám, kérem, hogy (a meghívott emberlelkek közül) mindenki imája hangozzék úgy a Te Szentséges Szívedben, mintha az illető ő maga könyörögne Hozzád!
 
Hívom és kérem Szent Őseinket, hogyhathatós és erős imájukkal segítsenek, hogy az összefogás által imáink felérjenek a Mennyei Atya Trónusáig.
Hívom és kérjem – mintegy KORONAKÉNT – Mária Édesanyánkat, az Angyalok Királynőjét, imádkozzon érettünk, velünk, és erősítsen bennünket!Áldott Édesanyánk, kérünk, légy velünk! Ámen.
Hálás szívvel, előre is köszönöm minden résztvevőnek az együtt imádkozást, és kérem a Szent Angyalokat, hogy imánk végén vigyék együttes imánk eredményét és Áldását védenceiknek!
Ámen.
☼      ☼
 
Az alábbi írás: „ÖLTSÉTEK MAGATOKRA ISTEN FEGYVERZETÉT!” 2011.08.08. előtt érkezett hozzám, egyházi körökből kaptam, és Szent Pálnak az Efezusiakhoz írt leveléből származik. Ebből az írásból az alábbi részt, és a hozzá tartozó (rövidebb) imát emeltem ki.
☼     
 
II. ÖLTSÉTEK MAGATOKRA ISTEN FEGYVERZETÉT!
 
Ef 6.10-20.  „Erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből.
Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok.
Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.
Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat.
Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére.
Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.
Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát.
Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért.”
 
 
Ehhez az idézethez az alábbi ima érkezett:
„Örök Atya! – A Szűzanya fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által felajánljuk Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus vérző és győzedelmes Sebeit, és velük egyesítve egész életünket a Te dicsőségedre és a lelkek üdvösségére. Ámen.
Ez a felajánlás az eszköz, amit a Gondviselés arra rendelt, hogy kegyelmeit közvetítse a népekhez.
Ez az ima fontos csatornája lesz a kegyelmeknek a nehéz időkben.
Egyházi jóváhagyás ehhez az imához: 1964. Savoly Franciao.”
☼      ☼
 
Az előbbi felhívást majdnem egyszerre kaptam az alábbi, internetről származó részlettel.
Címe: HARC AZ ÉGI SZFÉRÁKBAN. – A két írás nagyon összecseng, megérthető belőle, hogy miért is kell odafigyelni és komolyan venni a Szentírást és az apostolok figyelmeztetéseit. Ezért érdemes a két írást együtt, illetőleg egymás után elolvasni. És nem csak elolvasni, hanem megszívlelendő tanácsként meg is fogadni. --- A történet helyenként nehezen hihető, és nem szeretnék teológiai vitába sem bocsátkozni ezzel kapcsolatban. Mindennek ellenére azonban rendkívül figyelemre méltó és tanulságos!
Az alábbi íráson tartalmilag nem változtattam, csupán megfelelő formára rendeztem, és a végén némi megjegyzéssel láttam el, amelyeket közben, a helyükön kis csillagokkal jelöltem meg. (M.G.M.)


III. HARC AZ ÉGI SZFÉRÁKBAN
John Mulinde
EGY RENDKÍVÜLI KÉPESSÉGEKKEL BÍRÓ EMBER TANÚSÁGTÉTELE
2000. november – Ausztria, Obsteig
 
Egy férfi még az anyja méhében volt, amikor szülei rituálék sorozatával Lucifernek ajánlották.
Még csak négy éves volt, amikor természetfölötti erőt használt. A szülei is félni kezdtek tőle. Hat éves volt, amikor az apja átadta őt boszorkányoknak, hogy tovább képezzék. Tíz évesen rendkívüli dolgokat művelt a gonosz birodalmában. A többi boszorkány is tartott tőle. Még fiatal ifjú volt, de kifejezetten gonosz dolgokat művelt. 20 évesen már vérbűnök terhelték. Embereket ölt csupán az akaratával. Képes volt transzcendentális meditációval elhagyni a testét, és levitációval lebegni.
Amikor elhagyta testét, anélkül mozgott a világban, ahol csak akart. Ezt nevezik „asztrál” utazásnak.1* Ezt az embert erősen birtokolta a gonosz.
Az alábbiakban ennek az embernek a bizonyságtétele következik.
Egyszer kinézett egy gyülekezetet, hogy tönkretegye. Mivel ebben a gyülekezetben éppen vitatkozások és szakadások voltak, a pásztor böjtölésre szólította fel a testvéreket. A gyülekezet imádkozott, böjtölt és bűnbánatra jutott. 2** Az emberek összejöttek, hogy az Úr munkáját tegyék és imádkozzanak. Kérték Istent, hogy adja meg nekik azt a kegyelmet, hogy az életüket rendbe hozhassák. Ekkor történt, hogy a gyülekezet FIGYELMEZTETÉST, prófétai üzenetet kapott: 3***
„Keljetek fel, és harcoljatok a démoni szellemek ellen, akik megtámadtak titeket!”
Ebben az időben, az előbbiekben említett ember ismét elhagyta testét, hogy a kinézett gyülekezetet meglátogassa. Egy hatalmas, démoni szellemekből álló sereget gyűjtött össze, és a gyülekezet ellen vezette. A gyülekezet szellemi szférájában mozogtak, és megkíséreltek a szellemi atmoszférán áthatolni és ellenük támadni.
Azonban az egész gyülekezet fölött egy fény „plafon /védősánc” volt. Amikor ezzel szembesültek, hirtelen egy sereg angyallal találták szemben magukat, akik ellenük támadtak. Ez a harc a „mennyei szférákban” zajlott. A démonok elmenekültek, de őt elfogták. Kik? Az angyalok! Látta, amint hat angyal fogva tartja, és a tetőn átkelve egyenesen az oltár elé toloncolják.

A keresztény testvérek ezalatt imába mélyedve álltak körülötte, szellemi harc által lerontva a gonosz erőket, és széttörve a láncokat.
A pásztor a pódiumról vezette a szellemi harc imáját, mikor az Úr Szelleme szólt hozzá:
„A járom széttörve, és az áldozat előtted fekszik – segíts neki, és vezesd szabadulásra!” 4****
Amint a pásztor kinyitotta a szemét, meglátta a fiatalembert a földön fekve, teljesen összetörve.
Ez az ember teljesen meglepve mondta el, hogy fogalma sincs arról, hogyan került újra a testébe, mivel azt (az asztrális utazás kezdetén) otthon hagyta, most azonban vele együtt az oltár előtt fekszik. Egyáltalán nem értette, hogyan került ide, csak azt tudta, hogy egy angyal áthozta a tetőn keresztül.
A pásztor közölte a gyülekezettel, hogy az Úr Szelleme szólt hozzá és teljes nyugalomra intette a gyülekezetet.
Aztán megkérdezte a fiatalembert: „Ki vagy?” Ekkor az reszketni kezdett, és démonok távoztak belőle.
A gyülekezet szabadító szolgálatot végzett felé, és ezután mondta el élete történetét.
Ez a fiatalember most már az Úrral jár, mint evangélista szolgál és hirdeti Isten szavát, az Úr pedig hatalmas módon használja a szabadító szolgálatban. 5*****
                                                                                                                                                                       
Ez után az előtörténet után az újságíró, aki az egészet lejegyezte, a saját, személyes, vacsoraasztalnál történt megrendítő beszélgetését mondja el:
Egy napon, mikor éppen vacsorázni mentem, valaki mesélt nekem erről a fiatalemberről, és mélyen felkeltette az érdeklődésemet; annyira, hogy már szerettem volna megismerkedni vele. Így találkoztunk egy vacsoránál, és amint lehetőség nyílt rá, bizonyságot tett nekem. Sok mindent elmondott, miközben a korábban elkövetett gonoszságai miatt sírt. Amint a végére ért az elbeszélésének, két dologra hívta fel a figyelmünket. Több pásztor is jelen volt, és azt mondta nekik:
 
1. „Pásztorok! Kérlek benneteket, hogy tanítsátok az embereket imádkozni!
Azokat az embereket, akik nem imádkoznak, az ellenség mindenben le tudja győzni.
Ha csak keveset imádkoznak, akkor az ellenségnek képessége van arra, hogy imáikat teljesen lefojtsa.”
Azonkívül még ezt mondta:
2. „Tanulmányozzátok a Bibliát, hogy miként tudjátok azt a szellemi védőöltözetet használni, amit Isten nektek adott!”
A későbbiekben elmesélte, hogy rendszeres expedíciókat szerveztek más sátáni szolgálókkal és sok démoni szellemmel a levegőben, benyomulva a szellemi szférákba. Neki rendszeresen ezt kellett tennie, mivel ez volt a feladata, olyan volt ez, mint egy műszak.
Aztán elmagyarázta: „Ha egy országot a sötétség takar be, akkor az égi szférákban, ezek fölött a szellemi helyek fölött sokszor olyan vastag a plafon,6****** mint egy szikla, mely az egész régiót befedi. (az írásban ezt a vastag szellemi „burkot” fordítom plafonnak – fordító megjegyzése) A démoni szellemek és azok az emberek, akik a sátánt szolgálják, tudnak a csúcsán, a felszínén és a plafon alatt is működni.
Ebből a magasságból kormányozzák, ellenőrzik, ami lent a földön történik. Egy szövetségben vannak, ezáltal megújul az erejük. 7*******
Hogyan történik ez? Azáltal, hogy az emberek áldozataikat a „gonosz oltárára” viszik. Sokféle áldozat van: varázslat, emberi vagy állati véráldozat, sőt az abortusz vagy a háborúk is áldozatként hatnak. További áldozatnak számít: mindenféle szexuális perverzió. Ezek az áldozatok erősítik a démonokat, és adnak nekik új erőt.
Nagyon megrázott az, amit ezután mondott: „Amikor ott fent voltak ezeken a helyeken, a keresztények imádságainak három megjelenési módjával találkoztak.

1. Minden ima, mint füst szállt fel a menny felé. Némelyek ezek közül az imák közül, mint füstoszlopok jelentek meg, melyek egy kicsit ide-oda tekergőznek, és utána egyszerűen eltűntek. Azoknak az embereknek – akik ilyen imákat imádkoznak – gyakran bűn van az életükben, és nem készek arra, hogy elhagyják azt, ami megkötözi őket. Imáik olyan gyöngék, hogy a szél egyszerűen elfújja őket. Ezek az imák füstként oldódnak fel ebben a szellemi atmoszférában.

2. Második módja az imának: a füst, amely a plafonnak ütközik, de nem tud áthatolni rajta. Ezek olyan emberek imái, akik tényleg átadott életűek és tisztán élnek, de KEVÉS a HITÜK, amikor imádkoznak. Gyakran figyelmen kívül hagyják azt a területet, amiért imádkozniuk kell.

3. Aztán van még a harmadik módja az imádságnak: Ami füstként, de már tüzes füstként jelenik meg. Amikor ez a tüzes füst felszáll, olyan forró, hogy a szikla plafon mint a viasz, kezd megolvadni.
A tűzoszlop áthatol a szikla plafonon és széthasítja azt.”
 
Még ezt fűzte hozzá: „Gyakran van úgy, hogy az emberek elkezdik imájukat az első módon, de mialatt tovább imádkoznak, felemelkednek a második fokozatra, és ha nem lankadnak meg, hanem kitartanak benne, akkor hirtelen ez a tűz tölti el imájukat és erővel hatolnak át a plafonon.” 8********
Továbbá azt mondta, hogy gyakran, ha észrevették, hogy megváltozik az ima és a tűz közeleg, más szellemekkel léptek kapcsolatba a földről, és megbízták őket: Tedd tönkre azt a személyt, aki imádkozik. Abba kell hagynia az imádkozást. Vedd el a figyelmét, iktasd ki.

Majd így folytatta: „Nagyon gyakran hagyják a keresztények, hogy a fent leírt állapot rájuk jöjjön.
Van, hogy erővel imádkoznak, bűnt vallanak, akarják, hogy az Ige megvizsgálja lelküket-szellemüket, és hitükben növekedni akarnak és imáik egyre célzottabbak lesznek. Az ördög látja, hogy imáik egyre erősebbek lesznek, és akkor megpróbál valamilyen zavart okozni.
Pl.: megszólal a telefon pont abban a pillanatban, amikor átadottan imádkozol, és azt gondolod, hogy csak úgy egyszerűen felállhatsz, hogy felvedd, majd visszajöhetsz, hogy onnan folytasd ahol abbahagytad, de nem fogod megtenni. Amikor visszajössz, elölről kell majd kezdened.
És éppen ezt akarja az ördög. Minden lehetséges módon megzavarni téged. Odáig mehet, hogy az ellenség megérinti a testedet, hogy fájdalmat érezz, vagy egyszerűen azt sugallja, hogy éhes vagy, menj a konyhába valamit enni. Mindegy hogy mi, a célja egyszerűen az, hogy elvonjon az imádkozástól, mert akkor már le is győzött téged.”

Figyelmeztette a pásztorokat: „Tanítsátok az embereket, hogy minden nap szánjanak időt – nem egy megszokott napi kis imára –, hanem rendszeres időt arra, amikor csak az Úrra koncentrálnak, és nem hagyják, hogy figyelmüket bármi is megzavarja.

Mert amikor az emberek szilárdan kitartanak, hogy Isten Szelleme inspirálja és mélyebbre vigye őket, akkor történik valami a szellemi világban. Ekkor tűz tör elő, felszáll a sziklához (plafon) és megolvasztja azt. Ha a szikla olvadni kezd, ez azt jelenti, hogy egy démon sem tud a közelben maradni! És az emberi ártó-szellem sem tudja elviselni, menekül, rohan onnan. Mihelyt e szellemi területen ez az áttörés megtörténik, az imaharc abbamarad. Aki így imádkozik, érzi, amint imája könnyű lesz, és valódi öröm tölti el.
Rájöttem, hogy azon a ponton érjük el ezt az állapotot, amikor az időnek és egyéb dolognak már nincs többé jelentősége. Ez a pont az, amikor mindent leteszel, és egyszerűen Istennel eggyé leszel. Attól a pillanattól fogva, amikor az ima áttört, nincs többé ellenállás, semmi sem tarthatja fel az imádatot, és az a személy olyan sokáig tud az imádatban maradni, ameddig csak akar.

Az ilyen imádat után az áttörés helye nyitott (nyitva) marad, és amint az imádkozó feláll és elhagyja az imahelyet, ez a nyitott plafon vele megy. Ettől fogva nincsenek már a plafon alatt, hanem minden, amit tesznek, a nyitott ég alatt történik. Ebben a helyzetben az ellenség nem tehet ellenük semmit. Isten jelenléte a mennyből tartóoszlopként és védelemként jelenik meg az életükben.
Az életük olyannyira betöltött lesz mennyei erővel, hogy amikor Isten jelenlétében imádkoznak, ez más embereket is megérint. Amit az ellenség ezek ellen – a közelükbe került emberek ellen – tett, leromboltatik. A közelükben lévő emberek szintén Isten jelenlétébe kerülnek.
Mindaddig, amíg Isten oszlopának jelenlétében vannak, az ellenség láncainak kötelékei egyre gyengébbek lesznek. Ha ezek az emberek, akik áttörtek, az evangéliumot hirdetik a bűnösök felé, csekély az ellenállás. Egyszerű őket Isten országába bevinni.”

„Az ördög gyűlöli ezeket az embereket.”
– folytatta a férfi. 9*********
„Hogyha az emberek egy ilyen Isteni-jelenlétbe jönnek, bűnbánatra jutnak, és keresik, hogy mit kell tenniük. Azonban ha elmarad az útmutatás, és nem kapnak segítséget afelől, hogy mi módon jöhetnek ki a bűn kötelékeiből, akkor úgy fognak elmenni, hogy bilincseik és láncaik nem lettek leoldva, sőt innentől fogva még szorosabbak lesznek. Az ördög mindent el fog követni, hogy megakadályozza azt, hogy még egyszer ilyen környezetbe kerüljenek, és újra eljöjjenek.” 10**********
El tudjátok képzelni, amint ott ülünk és erre az emberre figyelünk. Ő egyszerűen csak elmondta azokat a dolgokat, amiket tett és látott.
Aztán tovább folytatta: „A gonosz nem adja fel, keresi az emberek gyengéit. Ha a gyenge pont a szexuális terület, akkor ezen a ponton dolgozik. Személyeket, helyzeteket készít elő, hogy szenvedélyt keltsen. Ha az illető enged a kísértésnek, pl. fantáziavilágát megnyitja tisztátalan gondolatok előtt, amelyekkel foglalkozik, akkor nem tud többé az Isteni-jelenlétbe, azaz a kenet alá jönni.
Vannak dolgok, amik nem jók, és fájdalmasan érintenek bennünket, és kérdezzük: „Miért engedi meg Isten?” Ha azonban tudnánk, hogy valójában megőrzött és megmentett minket valamitől vagy valakitől, akkor hálásak lennénk. Ha megtanulnánk tényleg bízni az Úrban, akkor mindenért hálásak lennénk.”
„Minden embernek személyes angyala van. Tudjuk, hogy mit mond a Biblia az angyalokról, akik szolgáló szellemek, és amikor az ember imádkozik, válasz jön az angyal kezéből. Dánielnél olvassuk, hogy egy angyal az ő imájára hozta a választ.
Az angyaloknak, akik a választ hozzák, felfegyverzettnek kell lenniük a harcra. 11*************
Viszont, ha a keresztényeknek nem fontos a szellemi fegyverzet, jön az angyal a válasszal, de neki ugyancsak nincs fegyverzete. Egyáltalán nincs a harcra felszerelve.
Ha a keresztények nem törődnek azzal, hogy milyen gondolatok forognak a fejükben, és nem harcolnak a gonosz, bűnös gondolatok ellen, akkor az angyaluk sisak nélkül érkezik. Mindegy, hogy melyik fegyvert hagyod figyelmen kívül – amelyiket elutasítod, az nem áll az angyal rendelkezésére. Amikor jön az angyal, a démonok pontosan megfigyelik, melyik területen nincs védve, és ezen a ponton kísérlik meg a támadást. Ha az angyalnak nincs sisakja, megkísérelik a fejét célba venni és eltalálni.
Ha nincs mellvértje, pajzsa, megkísérlik a mellkasát eltalálni. Ha nincs felkötve a saruja, akkor tüzet vetnek a lába alá, hogy mezítláb menjen át a tűzön.” --- Én csak elismételem, amit ez az ember elmondott. Természetesen megkérdeztük tőle: „Az angyalok képesek a tüzet érezni?”
Tudjátok mit válaszolt? „Ne feledjétek, ez szellemi terület. Itt szellemeknek van szellemekkel dolguk.
A csata intenzív. Ha a démonok Istennek egy angyalát legyőzik, az első dolog, amit tesznek, hogy elveszik tőle azt a választ, amit hoz. Ha ezt a választ elragadják tőle, odaadják a boszorkányoknak és varázslóknak. Akkor ezek azt mondják: „A varázslásom által kaptam választ.”

Jakab levelében ezt olvassuk: „Minden jó és tökéletes adomány Istentől száll alá.” Honnan veszi az ördög azokat a dolgokat, amiket az embereknek ad? Ő ellopja attól, aki feladja az imaharcot. Jézus azt mondja: „Szüntelen imádkozzatok!”
Ezek a démonok arra igyekeznek, hogy feltartsák az angyalokat. Harcolnak ellene, néha eredménnyel, mikor foglyul ejtik és megkötözik.
Ha ez megtörténik, akkor a keresztény áldozatukká lesz, akivel a démoni erők azt tesznek, amit akarnak.”
Megkérdeztük a férfitől: „Tényleg úgy gondolod, hogy az angyalokat a démoni hatalmak foglyul ejthetik?”
Bizonyságtevőnknek ebben az időben még nem sok fogalma volt a Bibliáról, még igen fiatal volt a hitben. Ő csak a tapasztalatai alapján szerezte ezeket az ismereteket a sátáni praktikákból. Így válaszolt: „Az angyalokat nem tudják sokáig fogva tartani. Ha más keresztények valahol a földön imádkoznak, akkor jön egy másik angyal erősítésként, és kiszabadítja a fogoly angyalt. De ha az illető keresztény nem imádkozik kitartóan, akinek a feladata lenne, akkor az ember megkötözve marad!
Ekkor megtörténhet, hogy az ellenség elküldi követeit, mint „világosság angyala”, és megcsalja ezt az embert hamis látomásokkal, hamis próféciákkal, hamis vezetéssel, és hamis döntésekre vezeti. Gyakran találtatik aztán az ember abban az állapotban, amikor nyitott mindenfajta támadásra és megkötözöttségre.”
Ez után a beszélgetés után nagyon feldúlt voltam és imádkoztam: „Uram, még csak meg sem kísérelem, hogy mindezt megértsem!”
Amint tíz napon át böjtöléssel kerestem az Urat, két dolgot mutatott meg:
1. Igazolta a férfi elbeszélését, és megnyitotta szellememet, így még többet láthattam a szellemi helyeken történtekből, mint amit ő elbeszélt.
2. Megmutatta nekem, mit tehetünk, hogyan lehetünk győztesek az elmondott esetekben.
 
Három dolgot kell tudatosítanunk:
1. --- Tudjuk, és kell is a szellemi fegyvereinket a harcainkban használni! A Biblia „Isten fegyvereinek” nevezi! Ez nem a mi fegyverzetünk, hanem Isten fegyverzete.
2. --- Meg kell értenünk, hogy milyen szolgálatuk van az angyaloknak a mi szellemi életünkben, mi az, amit a szívünkben tennünk kell, amivel a szellemi szférákban védettek vagyunk.
3. --- A harmadik pont a Szent Szellem körül van: A Szent Szellem nem a szolgánk! Ő nem futkos állandóan az Atya és mi közöttünk ide-oda, hogy mi mondjuk neki azt, amit szeretnénk! Az az angyalok dolga; hanem Ő a mi oldalunkon van, mellettünk, hogy vezessen, tanítson és segítsen, hogy a helyeset helyes módon (a jót jól) imádkozzuk! És ha valami a szellemi szférákban történik, közli velünk.
 
Néha felébreszt az éjszakában és mondja: „Imádkozz!”
És te azt mondod: „Nem, az időpont nem alkalmas rá.”
De Ő mondja: „Imádkozz most!” – Miért?
Mert Ő látja azt, ami a szellemi világban történik.
Néha azt mondja: „Holnap böjtölnöd kell!”
És te azt mondod: „Holnap nem, de hétfőn elkezdem.”
De a Szent Szellem az, aki érti, ami éppen szükséges.
Meg kell tanulnunk a Szent Szellem felé érzékenynek lenni.
Ő vezet el minket minden igazságra és győzelemre.

„Leben in Jesus Christus” (Maria Prean)          Magyar fordítás: Katharina Becker
 
1.* Az Asztrál-utazás, mint szellemi tevékenység ebben a formában, ahogy itt a történetben szerepel, a mágia egy eleme, amit semmiképpen sem szabad összekeverni a szentek, például Szent Pió atya „szellemi látogatásaival”. Közismert tény, hogy Pió atya, miközben ki sem tette a falujából a lábát, mégis meglátogatta a merénylet után kórházban fekvő II. János Pál pápát. A két eset között a lényeges különbség abban áll, hogy az Istenhez tartozók esetében minden Isten Akarata által jön létre, Aki az Őt szolgáló embert akár ilyen csodálatos történéseken is keresztülvezetheti saját Isteni Céljai érdekében. Míg ezzel ellentétben a jelen történetben a meglehetősen nagy szellemi erővel bíró gonosz akarat + az ember rossz szabad akarati döntése által jöhetett létre az esemény. Így lesz ez a végidők hamis prófétáinál is: elkápráztató dolgokat visznek végbe, nagy és sötét szellemi erő által.
2.** „Mert ezt a fajtát nem lehet kiűzni, csak imádsággal és böjttel” (Mt.17 / 21.)
3.*** …Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak…” (ApCsel. 2 / 18.)
4.**** A történet jól mutatja: a szellemi harc nem mese, hanem valóság. Éppúgy valóság, mint az ember-angyal összefogás. Az emberek imádkoznak, kérnek, segítségért könyörögnek, amire a válasz Istentől jön; egyrészt a segítő és harcoló angyalok által, másrészt pedig Isten cselekvésre felszólító parancsa által. Szó sincs ugyanis arról, hogy elég csak imádkozni, és cselekedni nem szükséges, minden megoldódik! Az ember szellemi fejlődésében benne szerepelnek az Isten által vezetett tettek is!
5.***** Mert Istennek semmi sem lehetetlen! Bárhonnan előhívhatja embereit, sorsunkat Ő vezeti, életünk felett Szeretete az Úr, s minden gyermekére gondja van.Ezért senki ne ítélkezzen a másik ember vezetettsége felett!
6.****** Erzsébet asszony, a Szeretetláng elindítója is ír egy látomásról, ahol ezt a „plafont” látta,korongként említi, és mibenlétét az Úr Jézus meg is magyarázza. A későbbiekben ennek az írásrésznek a megjelenítése is tervezett. + „A Magyar Néplélek imája az Isteni Irgalmassághoz: „Szabadíts meg Uram a gonosz lefedettségtől, mely erőnkön felül választ el minket Tőled, Istenünktől!” (Ez utóbbi ezen a honlapon is megtalálható: A Magyar Néplélek Imája).
7.*******Mert az összefogás mindenhol szükséges! Nem véletlenül hangsúlyozza az Úr Jézus és a Szűzanya, hogy gyűljünk össze imádkozni!
8.******** Bizony, ez lelkiismereti vizsgálatnak sem rossz: Milyen is az én imám? – És alább: Hogyan, milyen módon szoktam imádkozni?
9.********* Erről a fajta imáról, az ezzel elért eredményekről és az ördög gyűlölködő tevékenységéről Szent Fausztina is beszámol, több Napló-bejegyzésben is megemlíti.
10.********** Sokszor ezért eredménytelenek a „szabadító szolgálatok”: A megszabadított gyenge hite, a jóban való kitartásának hiánya, és hogy alig, vagy sehogyan sem érti azt, ami vele történt, ráadásul – utógondozás hiányában – többnyire magára is marad, mindez együtt aláássa a már kiharcolt eredményt, és még rosszabb születik: „hétolyan erősséggel tér vissza a kitakarított házba.”
11.*********** Megérkeztünk a Bibliában írt, és a korábbiakban jelzett „Isten fegyverzetéhez!”
 
angels_in_heavenly_realms500px.jpg

demonslayer-ministries500px.jpg

 
Talán furcsának tűnik, hogy egy Isten Irgalmasságáról szóló honlapon ilyesmiről is szó van.  Pedig nagyon is helyénvaló mindez. Isten végtelen Irgalma mellett mindig ott van Igazságossága is, amely nem engedi meg a szellemi struccpolitikát, a tények elkendőzését, mert az ilyen magatartás nem a szellemi fejlődés útját segíti elő. – Szent Fausztina is több naplóbejegyzésben beszámol a sötétség uraival történő, nem éppen örömteli találkozásáról.
Isten Igazságossága megköveteli, hogy gyermekei növekedjenek, szellemi ismereteket szerezzenek, hogy döntésük valóban szabad, tudatos döntés legyen.
Bár az Isteni Szent Szív féltőn, aggódva figyeli, hogy éppen új ismeretekre szert tevő gyermeke hogyan dönt, szerető Atyját választja-e, vagy elcsábítja őt a másik oldal csillogó, de hamis ígérete? Isten Igazságossága mégsem engedi, hogy felnövekvő embergyermeke a szellemi sötétségbe beleragadva éljen, ezért el kell fogadnia mindenkinek, hogy a földi élet így vagy úgy, de mindenképpen tanulópálya, szellemi fejlődésünk lehetősége.
Isten szerető, Irgalmas Igazságossága azt szeretné, ha minden gyermeke kiállná a lelki-szellemi próbákat, hogy egykor majd a Szeretet Világában örömmel, és ott már valóban boldogan elmondhassa:
„Áldott légy Urunk, és dicsőség Néked Istenünk, hogy Szent Tervedben Veled összefogva fejlődhettünk! Ámen.”

2012. október 16.                                                  Összeállítás: M.G.Mária

 

Vissza                                                                                                    Letöltés