Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2008 NAPFORDULÓ

Különös hajnal, Napforduló napja,

Korán ébresztett ma az Úrnak Angyala.

Szemem előtt furcsa álomképek lebegnek,

kierősödnek, majd újból elúsztak, és a semmibe vesznek.

Az Atyai Kegyelem leáradásának 12 napjából 9 telt el, emberi küldetésnek száma,

mindent átgondolni, a Teremtői Akaratba belesimulni: 3 nap még, Istennek Hármassága.


Meggyújtottam a gyertyát, imádkoztam:

„Uram, áldj meg kérlek, és végy el egy-két képet, mert leírni nem tudom mindet!”

S a négy gyertyaláng rezzenéstelenül égett…

Uram kinyittatta velem a Bibliát: Jn. 12/26-33. „ … „Aki szolgálni akar Nekem, kövessen: ahol Én vagyok, ott lesz az Én szolgám is. Aki Nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.

Most mélyen megrendült a Lelkem. Mit is mondjak? Hogy szabadíts meg attól az órától Atyám? De hiszen éppen azért az óráért jöttem! Atyám, dicsőítsd meg Nevedet.” Erre szózat hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és továbbra is megdicsőítem!”

Az ott álló nép ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Némelyek azonban azt mondták: „Angyal beszélt vele.” Jézus felvilágosította őket: „Nem Értem hallatszott ez a szózat, hanem tiértetek. Ítélet van most a világon, most vetik ki a világ fejedelmét. Én pedig, ha felmagasztalnak a földről, mindent Magamhoz vonzok.” …”

Azután így szólt az Úr:

Nézz, és láss kedvesem: A világot minden rendjében Én tartom fenn. Ma van az éjnek, s a nappalnak egyforma időszaka, s ahogy eddig tette, fölkél az Égi Nap és elindul a maga „világos” útjára. Belevetül a Fény a Természet világába, bevetül Fényem az emberi lélek mélyére, és Én Teremtő Uratokként ügyelek minden rezdülésetekre.

Hatalmas Szeretetem mutatkozott meg kétezer évvel ezelőtt, hogy veletek, Gyermekeimmel együtt éljek, és a világot megmentsem a további szomorúságtól, a szenvedéstől és kíntól. Látható módon hagytam örökül emberi világotokra Tanításomat, hogy útjelzőtök legyen a fejlődéshez. Az elmúlt néhány nap erre világított rá, felszínre hozva bennetek mindazt, ami még elhanyagolt állapotú a lelketek mélyén. A befelé való figyeléssel és imáitokkal hozzájárultatok ahhoz, hogy Szeretetem átáramoljon bensőtökön, és így sok felesleges kitisztulhatott szíveitekből.

Amivel eddig elszámoltatok magatokban, az átmosódva, megtisztulva könnyebbséget hoz az életetekben, mert helyére valóban Irgalmam Fénye áramolhat, benneteket segítő módon. Ez feltétlenül erőt és a fejlődésben továbbjutási lehetőséget biztosít számotokra.

Ami viszont még tisztázatlanul megmaradt, azzal ezután nehezebb lesz az események sorában megbirkózni, mert elzár Tőlem, Teremtő Atyátoktól, és ezekbe a Szeretetemet nélkülöző foltokba a szeretetlenség sötét erői minden eddiginél erősebben kapaszkodnak bele.

 Figyeljetek a jelekre!

Amikor a világba léptem, csillag jelezte jöttömet, s most is ugyanúgy megadom az Égi Jeleket!

Akkor csak a körülöttem élő emberek érezhették szívükben a megmagyarázhatatlan csodát. Mégis, ahogy Szeretetem szétáradt egész Teremtésemben, a Föld kivirult, és az érző lelkek ujjongva kezdtek új életet. – Ma is nagyon hasonlóan történik mindez! Ma a tudomány (amely egyébként Tőlem, Szeretetem Hatalma által fejlődhetett idáig!), sok dolgot megmagyaráz majd, de figyeljetek a szívetekre is, és ne keressetek a természeti jelenségek mögött olykor megtekert kínmagyarázatokat.

Ezúttal nem kisgyermekként jövök a világra, mert szívetekben élőn mindig ott Voltam, ma is ott Vagyok, de Megnyilvánulásom napról napra erősebbé válik egészen a hitetlenek és világi hatalmasságok számára is megtörténő, látható megmutatkozásomig!

Jelenlétem erősödését azonban csak az fogja érezni, tapasztalni és tudni, aki nem csak anyagi értelmével gondolkozik, hanem szívével is, ő érteni és érezni fogja e jeleket és jelentőségüket.  

Azért szólok, mert mindez hamarosan bekövetkezik!

Szeretteitek közül sokan Hazajönnek Hozzám, ha úgy érzik, hogy az elkövetkező időkben nem tudnak már építőleg és előrevivő módon részt venni. Többen közülük nagy lelkek, komoly szeretet-missziót töltöttek be életükben a földi világban. (Vince atyának, a napokban jobb létre szenderült Pálos szerzetesnek képe jelenik meg előttem.) Ne sirassátok őket! Engedjétek, hogy tevékeny szellemük szeretetének szabad kibontakozása Mellőlem legyen a segítségetekre, immár a testi megkötöttség nélkül!

A Szentlélek által sugallt Írás szavai be fognak teljesedni, mert ezt örökül és útmutatóul hagytam a világra. Ne „kutassátok” tehát a jövőt, mert az már ITT VAN! A spekulációra alkalmas információ és „tudósítások”, valamint a minden jelemet megmagyarázó okoskodások helyett a belső táplálékot is adó Tanításaimat ismerjétek meg alaposabban, mert lelketek, másvilági létetek sorsát alakítjátok általa! Azt a sorsot, amiért ti magatok is felelősek vagytok, amit ti magatok is alakítotok jelenleg itt a Földön.

És ebben a sorsban az egyéni és a népfeladat (mely minden népcsoportnak más és más!) egyaránt benne van. De a szeretet odaadó figyelmessége nélkül senki nem juthat előbbre: sem az egyén, sem a nép! Akinek pedig vérébe íródott Szavam, az merjen bátran Vezetőjének tekinteni ebben a nagy világváltozásban, és legyen elég Hite, Reménye és Szeretete is kitartani az Igaz Út mellett! 

Ahogy kétezer évvel ezelőtt a szeretetre érzékeny emberlelkek kinyíltak, élhettek bárhol is a világon, és lelki-szellemi fejlődésük megindult, ezzel párhuzamosan erősödött a földi elnyomás és a hatalmaskodás, hogy készülő Megváltó-művemet csírájában fojtsa el.

Ma ugyanez a helyzet: földi világotok képe és kemény harcai pontosan mutatják ezt.

Akkoriban Heródes vad, fékevesztett, irigy, hatalomféltő dühe gyermekek életét oltotta ki. Fénygyermekeim! Meg ne tévedjetek! Jól figyeljetek, hogy a féltékeny hatalmaskodás most kit és hogyan akar megtörni és tönkretenni, hogyan akar vélt hatalma által életet kioltani!

Földi életem során az Atyai Szeretet bőségesen sugárzott le a Földre, és nagyon sok szerető lélek vállalt akkoriban olyan feladatot, mellyel tudatlanul is a szívén keresztül a világot gazdagította, hogy tanításom jó talajba hulljon.

Ez ma sincs másképp, hiszen minden embernek szerepe van abban – ha tudja, ha nem –, hogy a világ szebbé váljon. A „termés beérett”! A különbség annyi, hogy ma már mindenkihez eljuthatott a Szeretet Tanítása, és többen vállalták ennek tudatos követését is, mint annak idején.

Önmagatokba tekintve kérdés azonban az, hogy ki vállalja ezt fel mindennapi életében és lelki vállalásához hűen? A mai ember számára a döntés (melyről oly sokat beszéltünk eddig is!) elkerülhetetlen: mindenkinek tudnia kell, hogy az Általam adott „talentumaival” kinek dolgozik?! Nekem, Teremtő Atyjának, vagy a Sötétség urait szolgálja vele?

A mai Napfordulón Szavaimnak minden eddiginél nagyobb súlya van: Ahogy az Égi Nap elindul útján, hogy hosszabbodjanak a nappalok, úgy indul meg Szeretetem Fénye is a világban, hogy csökkentse a sötétséget.

Ahogy kétezer évvel ezelőtt csillag jelezte jöttömet, úgy kísérik Égi jelek és földi történések a világban megerősödő Jelenlétemet.

Kétezer évvel ezelőtt a Szentlélek Ereje Máriát készítette fel születésemre, most a szíveket ébreszti befogadó szeretet-cselekedetekre. „Születésem” mind sürgetőbb, ezért szállást keresek: barlang helyett most az emberi szívekben.

Valamikor kicsiny, törékeny „Gyermekségem” jelent meg a világban, most Isteni Irgalmam és Szeretetem száll alá ember-szívetekbe.

Lesznek, akik befogadnak, lesznek, akik elutasítanak… Akkor sem örült Nekem mindenki és most sem…

Lesznek, akik szívük legmélyebb szeretetével állnak ki Mellettem minden nehézség közepette is, és lesznek, akik megtagadnak vagy Életemre törnek (embertársaikban is!)!

S teszik ezt többféle módon is!…

Volt mindig, vannak most is, akik úgy tesznek, mintha életeknek urai lennének, pedig az utasításra, ítélkezésre a Földön senkinek sincs joga.

Ahogy megmentettem a Szent családot – és mindazokat, kik védték őket – a gonosz akarattól, úgy fogom Atyai Szeretetemmel védelmezni azokat is, akik Engem szolgálnak, és akikért ők szívből imádkoznak.

De komolyan védeni csak azokat tudom (saját szabad akaratuk engedélye alapján!), akik Engem, Megváltó Urukat befogadnak, és segítségemet kérik. Édes Gyermekeim! Vegyétek észre, hogy Kegyelmi ajándékaim elfogadása, örömteli megélése egyedül tőletek függ! Mégpedig bármilyen körülmények között!

A mai világ nem a nagy próféták kora, de vannak tiszta hangú, értékes, valódi Követeim, szószólóim és segítőim, bár nem túl sokan, de többen, mint valaha: Engem szolgálnak embertársaikban gyógyítóként, tanítóként, és ezek mellett életük példájával, vagy Igém hirdetésével.

És lesznek és vannak velük szemben mások, akik hamis képet mutatnak: úgy tesznek, mintha Én beszélnék, vagy tennék belőlük, s közben Szavaimat ferdítik, és igazi Követeim hitelét rombolják. Vigyázzatok, mert megnő a Nevemmel is visszaélő hamis tanítók száma!

Korábban a próféták Isteni Hatalmamat és Mindenek fölött álló Isteni Erőmet hirdették, ma Irgalmas Szeretetem Kegyelmi ajándékait árasztom a világra, és Követeim a tiszta és Igaz Szeretet felé irányítják figyelmeteket. Ne a bajokon keseregjetek, azt csak enyhítsétek, de építeni a jót építsétek!

Annak idején a Türelem és a Szelídség jelent meg az alázatos Szeretetben, ma ehhez a sok más tulajdonságot magába fogadó Bölcsességnek és a cselekvő szeretetnek is jelen kell lennie.

Legyetek tudatában annak, hogy tetteitek és akaratotok – szellemi tudatosságotoknál fogva – megjelenítő hatású, több létsíkon átrezeg. Éljetek felelősséggel, mert jól megvalósítani mindezt csak segítségemmel és vezetésem által lehetséges.

Új korszak indult el akkor is és most is! De ma már önként és tudatosan vállaltátok benne a részvételt!

 

Istenem, szeretett Jó Uram!

Kérlek, sejtszinten mossad át egész valómat,

Hogy teljes önmagammal kövessem útmutatásodat!

Tölts fel bátorsággal, és a Te nagy Erőddel,

szívemet pedig Benned, s Érted lángoló izzó Szereteteddel!

Hasson, érjen ez mindenkit, ki körülöttem, s e Hazában él,

Hogy Veled, s Általad tehessünk mindent dicsőséges győzelmedért!

 

Kicsiny Nyájam ne féljetek, mert minden történést Én vezetek,

És minden Gyermekemet védőn Magamhoz ölelek!

Szeretetem kibontom a teljes Teremtésre,

Fényem szétárasztom éltetőn, minden létezőre.

Megszületek szívetekben újból e világra,

Hogy Belőletek indulóan hasson Szívem Irgalmassága.

Hívjatok hát Engem:

Uram Isten, jöjj el,

Ajándékozz meg Igaz Szereteteddel!

Legyen az életünk Örömöd gyémántja,

S lelkünk a Lelkedben hamvas, tiszta rózsa!

Napod ragyogjon ránk minden napon újra,

Fényeddel teremtsük a Föld világát újra.

Kérjük, növeld az Érted lobogó lelkek számát,

Vond egybe lelkünkben a földi, s az égi Hazát!

Add, hogy értsük Szavad, s tudjuk, mit kell tenni,

Szívből indítottan hogy kell cselekedni!

Nyíljon ki szívünk minden jóra, szépre,

Vezess hát bennünket Szeretet Istene!”

Kérjük Uram Örök Áldásodat,

S mondd: Úgy legyen:

Minden Teremtettemet

A Szeretet éltessen!

Most, és mindörökké:

Ámen.

 

2008. 12. 21.

M. G. Mária

Kiegészítés:

Később, 2009 januárjától ez a Tanítás és a végén a Lángoló Szívforma volt az elindító momentuma a „LÁTOMÁS ISTENI SUGALLATRA – Ima, meditáció és elmélkedés a Szent Koronával” című mű elindítója.

Ezzel elindult egy kis történelem is.

Az első, a Lángoló Szív itt az Úr Jézus szeretettől égő Szívét mutatja, 2008 decemberében. De ugyanilyen Lángoló Szív a jelképe a Szeretetlángnak is, amely azonban Szűzanya szerető, szíve-lángját mutatja.

És 2009. 06. 05-én végre hivatalos elfogadásra került hazánkban a Szeretetláng „engesztelő-mozgalma”, mely Magyarországról indult el, és Égi Édesanyánk kérésére terjed szerte a világon.

Az előbb említett, Szent Koronáról szóló kiadvány hátlapján a fenti, Lángoló Szív formájú ima szerepel a „Szent Szívek Nyitányaként!”  

A Szeretet Szívével zártuk az évet, és a „Kettős Szív szeretet-lángolásával” indítottunk egy új korszakot! M.G.M.

Vissza a Tartalomjegyzékhez