Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

IMA ELLENSÉGEINKÉRT

 
Mindennapi beszédünkben sokszor szó szerint értelmezünk valamit, és nem is gondolunk abba bele, hogy nem minden esetben a betű szerinti értelmezés a valódi, igaz mondanivaló.
 
Az embernek sajnos lehetnek valós ellenségei, pl. a sötét szellemi oldal által valaki ellen motivált embertársak is válhatnak ilyenné, mert például a háborús területen sok durva agresszió, állatias ösztön szabadul el. De a mindennapi életben, enyhébb formában is találkozhatunk az Istenellenes erők által felkorbácsolt indulatokkal, és ez az írás most ezekről az életünkben előforduló esetekről szól.
 
1. Azokról fogunk beszélni, akik valamilyen módon, testi, egzisztenciális, lelki, érzelmi vagy szellemi szempontból (Isten ellen fordítással) tönkre akarják tenni, vagy bántják embertársukat, bár általában nem tudatos cselekvésként történik mindez. Ilyen esetben az illető egyén rossz tulajdonságain, kidolgozatlan rossz szokásain keresztül működik minden.
Lelkiismeretvizsgálatnál nem árt tudni, hogy az ilyen típusú bántások tudatos cselekvésnek, tehát valódi bűnnek számítanak, mert a legtöbb esetben a fellobbanó és nem megfékezett indulatok által működnek. Ilyen például düh, a fellobbanó harag, az irigység, stb. és az ezek által kiejtett szavak, amelyek súlyos károkat okoznak a lélekben, és akár az átkozódásig is elmehetnek.
 
Az indulatok miatt sok esetben nehéz is felfedezni, hogy mikor csak jövő-menő indulat, és mikor tartós jellembeli károsodás, ami ellenséggé tesz valakit. Jó ráérzés, tiszta látásmód kell hozzá. Észre kell venni azt, hogy a fellobbanó harag mikor válik tartóssá, és lesz valakiből – aki nem fékezi indulatait – ellenség.
 
2. Akik igyekeznek, hogy minél több helytelen dolgot kigyomláljanak a lelkükből, azok gyakran mondják, hogy „nincs is ellenségem”! És a szó szoros értelmében ez igaz is lehet.
Csakhogy „ellenség” alatt – lelki értelemben – jelen esetben mindazokat az embertársainkat IS lehet érteni, akik valamilyen formában, esetleg általuk sem felismert módon, de vétenek ellenünk. Azokat is ide lehet sorolni, akik talán csak figyelmetlenségből, tudatlanságból vagy akaratukon kívül, de olyan dolgot tesznek, amivel megbántanak vagy rossz hírbe hoznak, esetleg fájó események sorozatát indítják el velünk kapcsolatban, s emiatt nekünk, magunknak lesz kellemetlenségünk.
Azokra a többször sok fájdalmat okozó esetekre is gondolok itt, amire azt mondja a közmondás, hogy a „Pokolhoz vezető út is jó szándékkal van kikövezve!”
A meggondolatlan tettek vagy szavak, egy kedves hozzátartozó „akarnoksága” sok bajt okozhatnak mindenkinek, és az ember nem is tudja olykor, hogy hogyan keveredik bele egy botrányos dologba.
Kihangsúlyozottan hívnám fel a figyelmet a „MEGELŐZÉS” szerepére!
Amikor valakiben az 1. és 2. pontban felsoroltak komoly gondolatként megfogannak, akkor a lélek rááll arra, hogy időben, még a fájdalmasnak ígérkező dolgok elindulása ELEJÉN felfedezze az indulatok irányát, és imával, Istenhez fordulással megelőzze kialakulásukat, vagy a helyzetek romboló stádiumának kialakulását.
 
A Miatyánkban azt imádkozzuk, hogy:
 
„És bocsássad meg a mi bűneinket,
Ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek!”
 
Ez a sor azt mondja, hogy bizony úgy kellene, oly módon nekünk is az irgalmasság cselekedeteit – köztük a bocsánatadást és bocsánatkérést is – megcselekednünk, ahogyan mi is várjuk, hogy Isten megbocsásson nekünk valami bűnt, és igaz bánat, valamint (legalább részleges) „kijavítás” után elengedje annak fájdalmas következményeit.
A szívből jövő megbocsátás és a bocsánatkérés egyszerre tartozik az irgalmasság és a tiszta alázat cselekedetei közé, és széles skálán mozog: az előbbiekben vázolt mindkét pontot magába foglalja, a legkisebb vétektől a nagy bűnökig egyaránt, végső soron egészen odáig, amit Krisztus Urunk a Keresztfán fájdalmasan elsóhajtott: „Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják, mit cselekednek!”
 
♥     
 
E gondolatok megvalósítását az Isteni Szeretet az alábbi, „ELLENSÉGEINKÉRT” szóló imával is segíti, amelyet a Szűzanya az egyik érzékeny eszközén keresztül diktált a világnak:
A Szűzanya a Szentséges Vér Királynőjeként azt mondta az ausztriai Klagenfurtban egy kiválasztottjának, Lamberger Antóniának:
 
Így imádkozzatok:
„Mennyei Atya, küldd el Szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Boldogítónkkal a Te Szent Atyai Szeretetedet a sötétség minden résztvevőjére, hogy általa megtérjenek vagy saját területükön maradjanak!
Atyánk, küldd el Atyai Szeretetedet, hogy mindazt, aki üldözni akar minket, vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, Jelenléted megakadályozza őt terve véghezvitelében! Küldd el Szent Szeretet-tüzedet minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel őket, és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben!
Atyánk, áraszd ki szeretetedet minden bűnözőre, az erőszak, a gyilkosság, a vak hatalomvágy eszközeire, hogy ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani!
Atyánk, bocsásd le Szent Szereteterődet, mint villámot a földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon és rosszat akarnak tenni minden népnek!
Atyánk, légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk, és erősségünk.
Atyánk! Áraszd Szent Atyai Szeretetedet minden népre! Töltsd el őket Szent Tüzeddel, hogy felismerjék ez idő veszedelmét, melyet az ősi kígyó ravaszsága okozott!
Atyánk! Légy mindenütt az „Igaz Parancsoló”! Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék, és kerülje az embereket!
Atyánk, Te legjobb Atya, tedd, amit Atyai Szereteted jónak, igaznak és üdvösnek talál! Ámen.
 
„Vegyétek körül házatokat a Szentséges Vér koszorújával! Ezen nem tud áthatolni a gonosz. Gyakran mondjátok, ha lehet, óránként:
„Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus drága Szent Vérét és Sebeit, Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által, hogy a Szűzanya a sátán hatalmát megtörje, Szent Mihály Arkangyal és az összes angyalok segítségével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket és terveiket megsemmisítse – különösen most, ebben az órában és hazánkban. Ámen.”
 
Szintén Lamberger Antóniának mondta a Mennyei Atya:
„Ti, a végső idők emberei sok támadásnak vagytok kitéve. Ezek még növekedni fognak oly módon, hogy segítségem nélkül csaknem reményvesztettek lennétek. Ez okból egy tanítást akarok adni nektek, hogy hogyan tudjátok mindezeket a támadásokat az Én Kegyelmemmel könnyedén elhárítani.
Halljátok: Aki ellenségéért imádkozik, az elveszi a lehetőséget tőlük, hogy ártsanak neki. De lélekben és igazságban kell értük imádkoznotok (nem csak a szavakat kimondva!). Csak az ilyen imának van hatalma legyőzni a sötétséget.
Gyermekeim! El tudjátok képzelni ezeknek a szavaknak a hatalmát, ha tiszta, odaadó, szerető lélekből száll Hozzám?
Bizony mondom, egy lélek, aki szívből könyörög Hozzám, erősebb, mint egy egész hadsereg ördög! Mert Én vagyok az ereje, és eléje sietek seregeimmel.
Ti nem imádkoztok ellenségeitekért, ezért vagytok az ő önkényüknek kiszolgáltatva…
De Én azt mondom, imádkozzatok értük, hogy kiárasszam rájuk Atyai Szeretetemet, és Én meg fogom azt tenni! Könyörögjetek hozzám Akaratom szerint, akkor ellenségeitek tehetetlenek lesznek veletek szemben. Én szabaddá tettelek titeket, és ezáltal egészen a Kezembe vettelek Benneteket.
Legyen ez az ima számotokra egy mentőhorgony az eljövendő bajok idején. Ámen.
 
A kivonat kiválasztva és lejegyezve: 2012-07-16
 
*
 
Az „Ima Ellenségeinkért” iménti gondolatához egy rövid imát én is hozzáteszek:
                                              
IMA ELLENSÉGEINKÉRT
Én Uram, én Istenem!
Benső szobámban azt kéri szerelmetes szívem,
Forduljon meg minden ellenségem!
Ahogy Napod Fénye rám süt, s Szivárványod átjár engem,
Úgy járja át őket is az Irgalmas, megfordító Kegyelem!
Ámen.
 
Itt a befejezésnél ismételten felhívnám a figyelmet a MEGELŐZÉS szerepére!
Amennyiben a fentiekben leírt komoly gondolatok valakiben megfogannak, akkor imával, Istenhez fordulással megelőzhető a fájdalmas, romboló hatású események további kialakulása.
 
Emlékezzünk! Választottján keresztül így tanít az Isteni Szeretet:Aki ellenségeiért imádkozik, az elveszi a lehetőséget tőlük, hogy ártsanak neki”.
 
 
2012. 07. 16.   Szeretettel: M.G.Mária 
 
 
Vissza                                                                                                    Letöltés