Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

TANÍTÁSOK A BÉKE ÉS SZERETET ORSZÁGÁRÓL

 7/B.


AZ ÚR JÉZUS VEZETÉSEII. rész: A SZENT KORONA
Ez az írás szerves folytatása az ÚR JÉZUS VEZETÉSE I. részének


XVI. Benedek pápa bejelentette lemondását, villám csapott a Szent Péter Bazilika tornyába, aszteroida csapódott be a volt Szovjetúnió területére, kisbolygó száguldott el Földünk mellett. - Isten Jelei erőteljesek.
 
A Szent Korona kutatás egyik komoly verziója alapján (Szigeti István, Aachen plébánosának munkája) a még törzsi fejlődésben élő magyarokat Krisztus Urunk 5 „egyenes ági” apostola tanította: Szent Tamás, Szent András, Szent Jakab, Szent Fülöp és Szent Bertalan.Valamennyien rajta vannak a Szent Koronán. Ennek a ténynek messzire vezető következménye van, és sok dolgot el lehetne mondani, ez azonban nem képezi jelen írás témáját. Ebben a gondolatsorban csak annyiban merül fel, amennyiben az alábbi, költőiesen megfogalmazott, Szent Koronánkkal való kapcsolatunkra utal.
 
„Összegyűlt a hét Törzs, s azoknak vezéri,
Isten akaratát közös emberi akarattal, vérrel megpecsételni.
Szerződésük Szent volt Isten, s ember előtt,
Szívében ismerte, s tudta e nép a Teremtőt.
Szólt az Úr ismét:
„Kárpátok bérce különös Gyöngy a Földnek testében,
Lesznek idők, hogy hordák vágynak e Gyöngyre, dölyfös irigységben.
És lesznek más idők, félelmetesek,
Mikor lélegzetet sem hagynak Tanomnak és a Szeretetnek!
S hogy ne érezzétek egyedül magatok vagy bátortalanul gyengének,
Koronát küldök majd Áldásommal és Arcmásommal a Földre, erősítőnek.
„Apostoli Király” ez lesz a titulus, s e Jelkép által köztetek leszek,
Hogy közvetlenül érezhessétek Vezetésemet és végtelen, Isteni Szeretetemet!”
És Boldogasszony Népe így indította el az új évezredet.”
 
 
És Isten betartotta ígéretét: vérrel-könnyel vívott történelmünkben is megtartott bennünket, vezetett, velünk volt, velünk szenvedett! … Bizony jó lett volna az Isteni Vezetésre mindenkor jobban hallgatni!
 
Ezer év hosszú idő volt. Ez alatt új vallások születtek, háborúk dúltak világszerte. Nem lehet azt mondani, hogy mindezek bennünket érintetlenül hagytak. Mégis – különös, a világon egyedülálló nyelvünk ellenére is, és minden Keresztény felekezeti „színesedés” ellenére is – Isten megtartott bennünket az Ő Figyelmében és Vezetésében.
Vannak sajnos, akik nem helyes Istenképpel rendelkezve támadják az Urat, és méltatlankodnak: „Milyen történelmünk volt! Micsoda Isteni Vezetés ez?” Nekik csak a következőt lehet válaszolni:
Az Úr Jézus azt mondta apostolainak:
„… Átadnak benneteket a törvényszékeknek, megvernek a zsinagógákban, helytartók és királyok elé állítanak benneteket Énérettem, hogy tanúságot tegyetek előttük….” (Mk. 13 / 9.)
Ami az apostolokra nézve igaz volt, az az Apostoli Királyságra nézve is igaz lett, csak „népszinten”! Az Úr Jézus velünk járta földi utunkat, s mi Vele jártuk a Golgotát, a „Megváltás beavató Útját”! Lelkünk vállalása volt ez.  
 
„Eltelt ismét ezer év, és századok jöttek gyors egymásutánban.
Hoztak szép éveket, hol a szív kinyílott, és az ember örömét lelhette Isten Világában,
És hoztak bánatot s harcokat, könnyes-szomorúságban.
Sokat vérzett, sebesült e nép, szíve-lelke mélyéig hatoltak e sebek,
És tudta, ennyit s így csak Megváltója szenvedhetett!
 
Csontba, sebbe mélyedt a fájdalmas töviskorona,
Fájdalmát érezte e nép, mikor jött szeretetlen, idegen gondolat, más nép akarata.
Elnyomó uralom fogta le tettektől a „Szent Jobb Kezet”,
Mint Urunk jobb kezét, mi a Keresztfára szegeztetett.


A kifeszített karok ölelő, simogató bal keze is mozdulatlan kellett, hogy maradjon,
A Szent Koronáról eltűnt Anyakép helyett a lélekben van mélységes fájdalom.
Léptünk volna, de nehéz bilincset ránk a hideg, számító vasszeg, a politika rakott,
mely egymással szembeni értetlenséget és gyűlölködést fakasztott.
De legfájdalmasabb mind közt a lándzsától vérző Szent Szív sebe,
Mely vicsorgó szeretetlenségében e népet darabokra szedte!
Hamis mosollyal az arcán a Sötétség Hercege munkál ily láthatóan és láthatatlanul,
Összetört szíveken, meggyötört tudaton és akaraton lépked megállíthatatlanul.”
 
Az Úr Jézus azt mondta a földi császár szolgájának:
„Az Én Országom nem e világból való.”
A földi hatalmaskodás, önzés, háborúzás, stb. távol áll Isten Uralkodásától! Az Úr Jézus Királyi Vezetésének lelki-szellemi mondanivalója – melyet nekünk Szent Koronánk által felkínál – nehezebb út, mert az Igazságról szól, de épp ezért tisztább, egyenesebb, örömtelibb is, hiszen „közvetlen” vezetésről és meghatározott Célról szól!
 
Az előző (AZ ÚR JÉZUS VEZETÉSE I. című fejezetben) idéztem Natália nővértől egy részletet, most annak csak egy mondatát írom le:
Terveim vannak ezzel az országgal.” mondta az Úr Jézus.
Ha pedig Isten elhatároz valamit, akkor gondoskodik is annak megvalósíthatóságáról:
Tehát Szent István felajánlása ótaVOLT és VAN Királynőnk és Igaz Királyunk! – és ez független attól, hogy van-e földi királyunk és királyságunk, vagy nincs!
 
Szent István, mint földi uralkodó, „Apostoli Király” volt, aki elsőként és egyedüli módon tette meg „hármas felajánlását” a keresztény uralkodók közül. Mindszenty József bíboros írásaiban nem csak ezért tartja ezt az eseményt kimagaslóan fontosnak, hanem azért is, mert első Szent királyunk az Országát, Népét és Koronáját a rendi méltóságokkal és főpapokkal, sőt, világi előkelőségekkel együtt tette meg, és így velük közösen az országhoz való jogot és közjogot is felajánlotta a Legszentebb Édesanyának! Ettől a perctől kezdve a Szűzanya Magyarország Örökös Királynője lett!
 
Azóta, ha a földi hatalmak meg is tették, Isten nem vonta vissza tőlünk az „Apostoli Királyság” címét, eszmei mondanivalóját és annak tartalmát! Ez a megnevezés egyedülálló módon jelentette és jelenti ma is Istenhez tartozásunkat, és Vele való kapcsolatunkat. Ezenkívül bizonyos fokú, minden más hatalomtól független szuverenitást is jelentett e titulus az ország számára, amely gondolkozásban, élethez és az Élet Urához való hozzáállásunkban, és még sok minden másban is megmutatkozott mindaddig, amíg a Szent Korona szellemi (és jogrendi gyakorlatban is megfogalmazódó) eszmeisége az országban (akár csak részben is, de) érvényben volt.
Természetesen a hétköznapjait élő ember nem volt ennek a mély tartalomnak a tudatában, de nem is volt rá szükség, mert a Szent Korona Szellemisége – Istentől indítottan – szívünkön keresztül működött. (Még a 150 éves török uralmat is képesek voltunk túlélni általa.)
Ma viszont, a szellemi megnyílás korszakában, amely határozott szabad akarati döntések meghozatalát kívánja minden embertől, tisztában kell lennünk „hovatartozásunkkal”, és annak megfelelően kell is cselekednünk.
 
Meg kell tehát érteni: Az „Apostoli Királyság” nem földi királyság, hanem történelmi bizonyítékokkal megerősített Szellemi Örökségünk, amely bármi történt is a világban, megtartott bennünket szoros, Istenhez tartozásunk és Istenanya szeretetünk tudatában.
Szellemi Örökségünk olyan kincs, amely szívünkbe íródott, és ha valaki el nem nyomja önös természetével,akkor képes is lesz „onnan szólni”!
Olyan kincs, amit értékes „talentumként” kamatoztatni kell, mert határozott felelősséggel és felvállalási kötelezettséggel jár, amivel egykor el is kell számolnunk! Egyéni és népszinten egyaránt.
 
Gobbi atyának, a Máriás Papi Mozgalom vezetőjének 1961. 08. 16-án adta a Szűzanya a pápa Magyarországot érintő imájára hivatkozva a következőket:
 
„…/A pápa/ ezért intézett e néphez rövid időn belül több üzenetet, és Magyarország védőszentje, Szent István király mellett ezért fordult ma Hozzám Szívemet megindító szavával, hogy a nép fontos örökségét Nekem, Krisztus Anyjának, a szeretett magyar nemzet minden fia és lánya Nagyasszonyának gondjaiba ajánlja.
Meghallgattam szeretett fiam kérését, és ezért intézem most üzenetemet általad, e nép minden fiához és lányához.
Ez a nép öntestével védte a keresztény Európát a különböző pusztító, nem keresztény hadaktól. Önfeláldozó harcának egyik nagy diadalára emlékezteti ma is a keresztény világot a déli harangszó. A nyugat nemzetei Magyarországnak „a kereszténység védőbástyája” kitüntető címet adták, de nem voltak hálásak e nép mérhetetlen véráldozatáért és emberfeletti szenvedéséért. Ám Isten annál inkább kitüntette e népet azzal, hogy különleges tulajdonomba adta már állama megalapításánál. … „A Máriás Papi Mozgalom feladata nem más, mint Mária Szeplőtelen Szívének előkészítése. De ebben rejlik a magyar küldetés lényege is. Mária szeplőtelen Szívének győzelme nem más, mint a Regnum Christi, vagyis Krisztus diadalmas második eljövetele, Krisztus Országának megvalósítása.”  
 
Mindezek értelmében: Az „Apostoli Királyság” megnevezés adta és adja azt a Lelki Tartalmat, amely a magyar népet a „Keresztény Európa védőbástyájává” avatta a földi világban.
Manapság nem annyira a földi világban, hanem egy bizonyos – az Úr Jézus által biztosított – „szellemi magasságbankell ugyanezt megtenni! Földi harcainkat becsülettel megvívtuk, most a szellemi oldalon történő határozott kiálláson van a hangsúly, aminek azonban természetes módon van földi vetülete is. Ebben a küzdelemben az ember minden elhatározottságára, gondolkodó elméjére, erős, szeretettel feltöltött szívére és elhatározott tetterejére szükség van. Útmutató szentjeink nagy segítségünkre vannak ebben.
 
Az előbbi, Gobbi atya által kapott üzenet a továbbiakban még így folytatódik:
 
„Meg kell újulni Én népem a hitben, reményben, bűnbánatban és engesztelő szeretetben Isten iránt, Szentségi Jézusom és Szeplőtelen Szívem tiszteletében, hogy a megújuló Szentlélek alkalmas eszközeként betölthesd nagy, szent, boldogító hivatásodat a Teremtő Örök Atya dicsőségére, a Megváltás Örök Művének kiteljesedésére, a szerencsétlen, önmagát pusztító emberiség megmentésére és üdvözítésére.” /Kék Könyv, 3. kiadás, II. kötet. 1981. augusztus 16. Szent István király ünnepe a világegyházban, Különálló, „válogatott üzenetek” gyűjteménye/
 
Az üzenet külön érdekessége, hogy Amerikában kapta Gobbi atya ezeket a sorokat, és akkor, amikor még nem is ismerte a magyar történelmet, és nem volt ismeretes számára Szent István valódi, ránk, jelen korban élőkre hagyományozott öröksége.
 
Mára már azonban formát ölt Szent Pió atya mondása is: „Irigylem a magyarokat… Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!” Padre Pio (1887-1968)
 
Bizony, sokat köszönhettünk már eddig is Édesanyánknak, Szűzanyánknak, Nagyasszonyunknak, az „Ég és Föld Szeretet és Béke Királynőjének”, Aki Szent Fia Vezetését folyamatosan kikönyörgi hálátlan nemzetünk felé.
Sokkal nagyobb becsületének kell lennie a Szűzanya tőlünk indított Szeretetlángjának,
a lengyel testvéreinken keresztül elterjedő Isteni Irgalmasság ügyének,
és a magyar Szent Korona tiszteletének!
 
E Szentlélek által biztosított „Szeretet-hármasság” minden szellemi-lelki tartalmával együtt népünknek szóló „Kegyelem-ajándék” a JELEN IDŐKRE, a most következő néhány évre, hogy a magyar nép megvalósíthassa, betölthesse Istentől elrendelt, lélekben vállalt küldetését!
 
Ég és Föld Királynőjének oltalmában, az Örök Király Vezetésével vihetjük csak végbe e „végidőkre, népünknek szánt” feladatunkat, szellemi Örökségünk „formába öntését”!
 
Ez azt jelenti, hogy minden problémánkat – kicsiket és nagyokat, egyénieket és népszintűeket, hitünkkel és létünkkel kapcsolatosakat egyaránt! – az Ő Örök Királyi Méltóságába, Megváltó Szent Sebeibe, megtisztító, Irgalmas Fénysugaraiba kell belehelyezni, hogy Áldásával minden gondunk-bajunk egy magasabb szellemi szinten megoldást nyerve kerüljön a földi világban megvalósításra.
Kívánjuk és kérjük szívből:
Ahogy egy ember, ugyanúgy népünk is válhasson Isten Valódi, Megszentelt Követévé!
 
Összefoglalva: Manapság az „Apostoli Királyság” a Teremtő Atyához, Istenhez tartozást, az Úr Jézus közvetlen, szívünkön keresztül történő Vezetését jelenti.
Kivitelezésében pedig a magyar ember „szívtudásának” életbe szólítását adja, hogy mint eddig, úgy az „utolsó időkben” is „minden viharon” átvezetve mutathassa az Úr az Utat a Földi Hazából az Égi Hazába!
Ez a mi Szellemi Örökségünk, és ez a mi megvalósítandó feladatunk is egyben!
 
Befejezésül pedig most idézném a 2006-ban napvilágot látott „ÉN, A TEREMTŐ ISTEN SZÓLOK MOST HOZZÁD MAGYAR NÉP!”  című, szeretettel teljes, mégis Isteni határozottsággal rendelkező felszólítást:

 

ÉN, A TEREMTŐ ISTEN SZÓLOK MOST 
HOZZÁD MAGYAR NÉP!
 
TÉRDEDET, S FEJED HAJTSD MEG Ó BÜSZKE MAGYAR!
HAGYD, HOGY TÖRTÉNJEN AZ, MIT SZERETŐ ATYÁD AKAR!
Hagyd el a múltat, mi bánattal terhes!
Vesd le a ruhát, mi vezeklőn övez!
Új „ruhát” kaptok most méltó feladattal,
Ha szívetek HOZZÁM emelitek kellő ALÁZATTAL.
Leveszem a láncot, mit a kor rátok rakott,
Áldásom bírjátok, tegyétek hát a jót!
Szeretetem felken, Lovaggá üt most,
VÁLLALD FEL ÉRTEM ŐSI FELADATOD!
Gábriel, hű Arkangyalom jár előttetek,
Tanítja, s vezeti népetek, hogy visszakaphassátok ősi,
SZELLEMI ÖRÖKSÉGETEK!
Megérintem vállad Népem, hogy elbírja az utolsó terhet,
MEGÁLDOM ALÁZATBAN MEGHAJTOTT, BÖLCS FEJEDET!
SZÍVED ÚJBÓL AZ ENYÉMMEL EGYÜTT ÉG,
SZERETETEMMEL TÁMOGAT BENNETEKET A FÖLD, S AZ ÉG!
 
Véget ért a Földnek átkos, hosszú kora,
S közelít már az Istennek Országa!
Utolsó időszak, s benne a kép:
MAGÁRA ÉBRED MOST, FELESZMÉL MINDEN NÉP!
Utolsó időszak! Megrázza magát a Föld,
S az Isteni Igazság minden hamisat ledönt!
Nem marad semmi, mi nem méltó a létre,
Ez a Teremtő Isten legvégső döntése!
Elpusztul a hazugság, s vele minden kín,
S vigaszt talál mindaz, ki ébren, s álmában igaz könnyeket sír.
Hivalkodó erő, nyomor és hatalom!
Mind kidobandó, mert nincs benne valódi Irgalom!
Igazságtalanság, kegyetlen intrika,
Elsöpri most mindezt az Úr egyetlen Szava!
Végül a Föld megtisztul, MEGFORDÍTJA MAGÁT,
HOGY MEGTARTHASSA HÁTÁN TISZTA, ÚJ VILÁGÁT!
 
Hamarosan eljön ez a megváltozott jövő,
De TENNI KELL ADDIG, amíg az IGAZ NAP feljő!
Erre hívlak népem, ki ősidőkön át
Követted Atyád s Istened szavát!
Jöjj most VELEM ismét, SZÜKSÉGEM VAN TERÁD,
AKI SZÍVÉBEN HŰSÉGES, S IGAZ TUDÁST AD ÁT!
Rázd meg magad Népem, ahogy a Föld is megteszi,
Emeld fel KORONÁD, MELY ÉGI ÉDESANYÁD ÉKESÍTI!
Hagyj el irigységet, vesd le a gőgöt, s minden „álcaruhát”,
Mely innentől többé már nem méltó Hozzád!
Nyisd ki a szíved, mert így tanítottalak,
Ostor, s tövisek többé már nem bánthatnak!
Gyógyítsd a Földet, hogy segíthesselek,
Teremtsünk EGYÜTT boldog, új FÖLDI LÉTET!
Gyógyír a szívednek, hogy ÉN SZÓLÍTALAK,
ÉN, KI TEREMTŐDKÉNT, 
SZERETŐN SZÍVEMBE, S VÉDŐN A KAROMBA ZÁRLAK!
Ámen.
 
2013-02-25.                                                   Isten Áldását kérve: M.G.Mária
 
 
Vissza                                                                                                     Letöltés