Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDE

IMÁK a 9 napra, Fausztina gondolataival.


„Azt kívánom - mondta Jézus Faustina nővérnek – hogy e kilenc napon keresztül vezesd Irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést, és mindenféle kegyelmeket merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján.

Minden nap a lelkek más-más csoportját vezesd majd a Szívemhez, hogy Irgalmam tengerébe merítsd őket, és Én bevezetem őket Atyám Házába.”


Első nap

„Ma az egész emberiséget vezesd Hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket Irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.”

„Legirgalmasabb Jézus, Aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, mellyel végtelen Jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket Legirgalmasabb Szíved Hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád Szereteted által, mely az Atyával, és a Szentlélekkel köt össze Téged.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus Legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy Irgalmad Mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.”

+ IMA: Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére.

 

Második nap

 „Ma vezesd Hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, és vezesd őket mérhetetlen Irgalmam tengerébe. Ők adtak Nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad Irgalmam az emberiségre.”

„Legirgalmasabb Jézus, Akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk Kegyelmedet, hogy az Irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe, s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az Irgalmasság Mennyei Atyját.

Örök Atya, tekints Irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket, add meg nekik Világosságod Erejét, hogy az Üdvösség biztos útján vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan Irgalmad dicséretét. Ámen.” + IMA: Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére.

 

Harmadik nap

„Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess Hozzám, s merítsd őket Irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak Részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

„Legirgalmasabb Jézus, Aki bőven juttatod Irgalmasságod kimeríthetetlen kincsestárából mindenkinek Kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat Legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan Szeretetedre kérünk, mellyel Szent Szíved a Mennyei Atya iránt lángol.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök Oltalmadba, hogy Irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az Örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék Irgalmadat. Ámen.” + IMA: Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére.

 

Negyedik nap

„Ma hozd elém a pogányokat, és mindazokat, akik még nem ismernek Engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket Irgalmam tengerébe!”

„Legkegyelmesebb Jézus! Világ Világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világosítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék Irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni Irgalmas Szívedből!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok, és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus Irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium Világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni! Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű Irgalmadat, örökkön-örökké Ámen.” + IMA: Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére.


Ötödik nap

„Ma vezesd az eretnekeket, és szakadárokat Hozzám, és merítsd őket Irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet – az Én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak Sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”

Ó, Legirgalmasabb Jézus, Aki maga vagy a Jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd Irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét. Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék, Irgalmad bőségét!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték Jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottsággal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad Szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy Irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.” + IMA: Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére.


Hatodik nap

„Ma a csendes, alázatos lelkeket, és a kisgyerekeket hozd Hozzám, és merítsd őket Irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább Szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy látom őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A Kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”

„Legirgalmasabb Jézus! Te Magad mondtad: Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Fogadd Irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket, és a kisgyerekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a Mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr Trónja előtt. Felszálló illatukat Maga az Úr élvezi. Jézus Irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten Szeretetének és Irgalmának himnuszát.

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre, és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus Irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban Szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről, egészen Mennyei Trónodig. Irgalmasság, és végtelen jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje Irgalmasságod dicséretét, mindörökkön-örökké! Ámen.

+ IMA: Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére.


Hetedik nap

„Ma azokat a lelkeket vezesd Hozzám, akik különösen tisztelik, és hirdetik Irgalmamat. Merítsd őket Irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők Irgalmas Szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különös fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket Magam részesítem különös védelmemben.”

„Legirgalmasabb Jézus, Akinek Szíve maga a Szeretet! Fogadd Irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik Irgalmadat! Isten Erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva Irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesülnek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te Irgalmad öleli át őket.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat - végtelen Irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Az Irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az Irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az Irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat, Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: A lelkeket, akik kimondhatatlan Irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben, és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet! Ámen.”  + IMA: Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére.

 
Nyolcadik nap

„Ma a tisztítótűz fogságában lévő lelkeket vezesd Hozzám, és merítsd őket Irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságosságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nekik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat Igazságosságommal szemben.”

„Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy Irgalmat akarsz,ezért Irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük Igazságod Törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék Irgalmad erejét.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus Irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami Legszentebb Lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy Jóságod és Irgalmad határtalan. Ámen.”

+ IMA: Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére.


Kilencedik nap 

„Ma az elhidegült lelkeket vezesd Hozzám és merítsd őket Irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban Szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a Lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: „Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a Te Akaratod!” – E lelkek utolsó esélye Irgalmamhoz való menekülésük lehet.”

„Legirgalmasabb Jézus, Ki Magad vagy a tiszta Irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta Szereteted Tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlóak a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik Szent Szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.

Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus Legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire, és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék Irgalmad mélységét. Ámen.” (1209 – 1229).

+ IMA: Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére.         

   ♥  

 

Vissza                                                                                                  Letöltés