Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

ÁTOKBÓL legyen ÁLDÁS!
 
 
Nemrég interneten olvastam egy vázlatot, amely „Francis Mac Nutt: Szabadíts meg a gonosztól” című könyve alapján készült, (Marana Tha, 2004) és az „Átok vagy Áldás” kérdésével foglalkozott.                                                                                                                                            
Örültem ennek a rövidített, egyszerű vázlatnak – amely egy Ószövetségi Szentírásból származó idézettel indít –, egyes pontjain azonban elgondolkoztam, és az élettapasztalatom során szerzett megértéseim felmerültek bennem. Arra éreztem indíttatást, hogy az így feljövő gondolataimat – remélhetőleg mások számára is segítségül – összegezzem. Írásommal egyáltalán nem merítem ki ezt a hatalmas témát, csupán a mindennapjait élő, de Isten Akaratát megismerni törekvő ember pszichológiai oldaláról, a lelki érzékenység általi megértés felől megközelítve teszek néhány kiegészítést. Kérem tehát, hogy mindenki ilyen szemmel közelítse meg azt, amit az alábbiakban leírok.
 
TARTALOM:
I. Indító gondolat
II. Elfogadni az Isteni Irgalomajándékait
III. 1. Megkövetni az Ég és Föld Urát; 2. ASzentlélek; 3. Negatív vonásaink átalakítása, és az IMA Ereje
IV. 1+2. kulcs: A tanulás + HIT
V. 3. kulcs: az Alázat: az ember CSAK ESZKÖZ LEHET ISTEN KEZÉBEN!
VI. Hinni kell az Áldás átkot feloldó erejében! + A Bocsánatkérésre az átok természetéből fakadóan van szükség
VII.  „Ha az Ő Ereje (Isten Ereje!) lábra kél – bennünk –  leküzdi azt! (vagyis a sötétséget, a betegséget!)”! erre kell törekedni!ROMBOLÁS helyett ÉPÍTÉS!
 
Az „átok / áldás” – kérdése még ha nem is ugyanezekkel a szavakkal, de – egyidős az emberiséggel, és egyszerűen teremtettségi mivoltunkból fakad. Ma úgy tűnik, hogy az Ószövetség emberét Isten nagyon komolyan kellett, hogy nevelje ahhoz, hogy a Megváltás Isten által elhatározott idejére „beérjen”, és Jézus tanítását valamelyest is képes legyen elfogadni. Ez az intenzív „nevelési szakasz” 3 x 14 év volt (Mt. 1 / 17.), és angyalok segítségével, próféták által zajlott. Ha csak az Ószövetségi Törvényeket, és az ott leírt eseményeket nézzük, akkor azonban az a mai, ma már másképp gondolkodó ember számára egy nem teljesen pontos Istenképet ad. – Ezért az én érzésem, tapasztalatom szerint minden Ószövetségi minta mellé oda kell helyezni az Újszövetségi Szentírás Tanítását is.
 
I. Pszichológiai tartalma miatt fontos az előzményeket tudatosítani, mert lényeges, hogy „emberiség szintjén” is mit hordozunk magunkban, és mert duális világunkban a Hatalmas Teremtő Istennek minden Szava vagy áldásnak, vagy átoknak minősül. Még a „feddés”, fenyítés is eshet ebbe a kategóriába. (Ezen a ponton számomra lényeges tanítás volt, amikor egyszer az Úr Jézus a következőket mondta nekem: „Magam hozom hozzád „őt”, (itt egy konkrét nevet mondott), hogy ő mondja el azt, amit Én nem akarok!” – A közlés tartalmából egyértelműen kiderült, hogy miért nem Jézus mondta el a szavakat.)
Jézus Krisztus „nem megszüntetni, hanem tökéletesíteni” (Mt. 5 / 17.) jött a Törvényt, és tanításában, egész viselkedésmintájában MEGMUTATTA, hogy mit jelent a „TÖKÉLETESÍTÉS”. Szent János ezt a következőképp fejezi ki: „A Törvényt Mózes által kaptuk, a Kegyelem és az Igazság Jézus Krisztus által valósult meg.” (Jn. 1/ 17.)*                                                                                          
Az Úr Jézus, mint a Megtestesült Ige (IGE = cselekvést jelölő, Isten Szájából: Teremtő Szó!) „fogta föl” az „Isteni átok” erejét, és Szerető Irgalmassága által „bűnbánó Úttá” szelídítette Önmagát, a Teremtő Atya felé, a gyenge emberiség számára. És Jézus ezt teszi ma is, napjainkban is!
Ezzel együtt azonban a Megváltás / megszabadítás egy magasabb szintű szellemi gondolkozást, és a szabad akarat használatának nagyobb felelősségét is magával hozta. A „Tékozló fiú”, az atyját bűnbánóan megkövető fiú története úgy az egyén, mint az emberiség szintjén igaz. A szavainkért és a tetteinkért járó felelősség felvállalását jelenti, mert: „… az ítélet napján: Szavaid alapján fognak igaznak ítélni, szavaid alapján fognak elítélni.”(Mt.12 - 37).                
Máshol pedig: „A nyelv által jöhet élet is, halál is, ki mit szeret, annak gyümölcsét élvezi.” (Péld.18/21.)Itt pedig az „emberi teremtő szó” hatalmáról beszélünk!
 
II. A másik fontos dolog: Isten megteremtette az Ő szellemi világát, elsőnek az angyalokat, akik közül egyesek a legnagyobb angyal vezetésével szembeszálltak Urukkal, ezért távozniuk kellett a Menny világából. Nem lehet elhallgatott tény, hogy az emberre mindkét szellemi oldal hatással van: Isten Szent Fényangyalai a Törvényeket betartva, a bukott angyalok pedig Isten engedélye nélkül is beleszólnak az ember életébe, mint ahogyan ezt az Ősszülőkkel tették.                                
Ebből az Ádám és Éva engedetlensége óta tartó körforgásból ad kilépési lehetőséget az Úr Jézus hatalmas Megváltás-tette, és az Istenanya, Mária mélységes, tiszta, alázatos lelki nevelése. Ma, a „Jelenések Könyvének” megvalósulása idején az ember számára egyetlen lehetőség adott:
Elfogadni az Isteni Irgalom eme ajándékait!
 
III. Az Isteni Irgalom igénylésében és elfogadásában azonban – az ember részéről – legalább három igen-igen fontos, összetett tennivaló van, és egyik sem hanyagolható el!                             
1. Megkövetni az Ég és Föld Urát, és szívből bocsánatot kérni a magunk és őseink (akik tudatlanságukban nem tették meg) bűneire, hibáira, engedetlenségeire, stb. És őszintén kérni, igényelni, „lekönyörögni” (régiesen: vezekelni) és elfogadni a további útmutatást és vezetést.              
2. A következő, hogy szükséges ismerni, kérni és igényelnia Szentlélek Bölcsesség-ajándékát, (az előbb a megbocsátást, most az ajándékot kérjük!), amelyek segítséget nyújtanak a Szellemi Törvények megértéséhez, és amelyek alapján észrevehetjük a sötétség manipulációit, és amelyek abban is segítenek, hogy Isten Szent Angyalaival komolyan és hatékonyan tudunk együttműködni. Tehát létszükséglet a taníthatóság, a tanulás és a továbbadás!                                                            
3. A harmadik pedig erőteljesebben az ember lelki oldalához tartozó pszichológiai tényező: Ego-énünk negatív vonásainak átalakítása, rosszra hajló” természetünk „megszelídítése”, a harag, az irigység, a gőg, a túlzott büszkeség, a kicsinyhitűség, stb. „átalakítása”, megtisztítása önmagunkban. A „dolgozz önmagadon” nem szlogen, hanem feladat!
E három pont „üzemeltetése” lesz a mutatója annak Isten felé, hogy komolyan gondoljuk kérésünket. Isten látja, hogy nem csak „ajakkal” kérünk, hanem a magunk 1 lépését hajlandók vagyunk meg is lépni azért, hogy Ő a 9-et megtegye!
Itt van az IMA Ereje: kérni, elfogadni és tenni!
Ezeket a kiegészítéseket szem előtt tartva, a továbbiakban fő vonalaiban, és rövidített formában követjük a címben megjelölt vázlatot, amihez csatlakozva fekete színnel a megértést segítő, tapasztalatom szerinti kiegészítést megteszem. (Az eredeti szöveget kékkel írom...)
 
***********************************************
 
A vázlat Mal 2,2  idézetével indul, ahol az Úr komolyan megfeddi azokat, akiknek feladatuk lenne a tanítás, Isten vezetésének továbbadása, de nem, vagy csak hiányosan teszik azokat. Mert az idézetben úgy szerepel, hogy: „… Senki sincs köztetek, aki ezeket szívére venné…” – Márpedig, mindennek következménye van, amit az alábbiakban – nagyon hasznos, figyelemre méltó összeállításként – a cikk írója fel is sorol.
 
Az átkozottság jelei a Mtörv 28,15-24 alapján
1. Szellemi vagy érzelmi összeomlás
2. Ismétlődő vagy krónikus betegségek
3. Meddőség és ismétlődő vetélések
4. Házasság és család összeomlása, széthullása
5. Folyamatos anyagi nehézségek
6. Balesetekre való hajlam
7. Családtörténetekben szokatlan vagy idő előtti elhalálozások; pl. öngyilkosság
A felsorolt tüneteknek más okai is lehetnek: túlfáradás, tudatlanság; nem ismeri valaki a lelki élet abc-jét; ma olyan megdöbbentő a tudatlanság elemi dolgokban; rossz, felelőtlen pénzkezelés; de mindezek együttesen az átkozottságnak, az átok alatt való létnek a jelei.
 
Ezt a kemény, de sajnos igaz felsorolást egy ugyanilyen lehangoló megállapítás is követi, amely inkább cím, mert ez után egy, az előzőhöz nagyon hasonló, mai állapotokra jellemző felsorolás is következik:
Úgy tűnik ma az egész világ átok alatt áll:
- Egy lázadó szubkultúra vált általánossá, amely adrogoknak, szexnek, sátáni zenének és az okkultizmus minden formájának szenteli magát.
- Elidegenedés, családi kapcsolatok szétrombolása, családon belüli széthúzás, viszályok tapasztalhatók mindenfelé.
- Ezt a folyamatot még inkább felgyorsítja az, aminek az egyház és a pápa eddig ellenállt!
 
A felsorolás még folytatódik, én nem folytatom, mert ha a felsorolást nézzük – és azt, hogy az ellenállás ellenállást szül –, akkor úgy tűnik, semmit nem változott a világ 2000 év óta. Márpedig lehetetlen, hogy az Úr Jézus szenvedése, Szeretet-áldozata hiábavaló lett volna! Vagy az Őt követő szentek összértékben hatalmas áldozata is hiába lett volna? Ez is lehetetlen! – Úgy érzem, hogy ha megállapítottuk a sajnálatos tényeket, akkor sürgős továbblépés szükséges!
A felsorolás szerinti rossz helyzetek (testi, lelki, szellemi betegségek) inkább javításra váró tényként szerepeljenek a továbbiakban.
Amikor teljesen felfejtjük a dolgot, akkor látszik, hogy a baj tényleges hátterében kivétel nélkül minden esetben az Isten és az ember közötti helytelen, rosszul értelmezett, vagy megbomlott kapcsolat áll. És bár az egyén sem vétlen benne, sokszor mégsem teljesen az ő hibája! Sőt, általában a korszellemben elhintett erőteljesen hamis gondolkozásban, a helytelen szülői minta átvételében, Isten nélküli filozófiában, magárahagyatottságban, stb. IS megtalálhatók az okok.   Ezt azért szükséges rögzíteni, mert a sötétség követei kétféle módon dolgoznak ebben a témában. Vagy igyekeznek elaltatni a lelkiismeretet, hogy az illető fel se fedezze a vétkét, vagy ha ez nem megy, akkor hamis bűntudatkeltés irányába tolják el az ember érzelmeit és gondolatait.  Társadalmi szinten ez elég ravasz dolog, mert a helytelen gondolkozás tömeges méretekben nehezen megfogható. (Elég példa itt a mi életünkben a kommunizmus időszaka és eszmeisége, és mindennek következményei a mai fiatalságnál.)
 
IV. Visszatérve az „átokra”: Ha félünk tőle, biztos beteljesedik! Mert az „anyag világának törvénye” szerint a félelem megvalósítja a félelem tárgyát!
És mikor fél az ember, úgy általában? Ha ismeretlennel találkozik, amit még nem tanult meg kezelni. – Hát, itt van a dolog EGYIK kulcsa! A tanulásnál, az ismeretszerzésnél, megértésnél! Ezért nagy bűn a szellemi sötétségben tartás, a valóság eltagadása, mert megakadályozza Isten fejlődési tervét az emberben! Éppen ezért, a tanítást is fel kell annak vállalni, aki arra hivatott. Kizárólagos tiltással semmi nem működik, a tiltás nem tanítás!
Az embernek pedig szembe kell néznie: Mitől is félek én? – És ez után jön a megállapítás: mi az, amit javítandó dolognak tapasztalunk? (Lehet a fenti felsorolás valamelyike.) Ezeken túl pedig szükséges, hogy valaki fel- és megismerje az „átok természetét” is: Miért, és hogyan is hat? Mert segítség csak ebben az esetben lehetséges: „Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,32)                                          
Ebben az esetben a „szabadság” ott kezdődik, hogy felismerjük, hogy a MÁSIK KULCS a HITÜNK! És ITT, a GYÖKEREKNÉL kell megfogni a HITÜNKET is!
Először is: Kiben, vagy miben hiszünk? Miben áll a mi saját, Istenbe vetett hitünk?
Másodszor pedig: Ha hiszünk Jézus Krisztusban, ha hiszünk a Megváltásban, akkor hinnünk kell MEGVÁLTOTTSÁGUNKBAN is! A megváltott emberre azt mondta az Úr Jézus: „Bizony, bizony mondom nektek: Aki Énbennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket Én Magam is cselekszem…” (Jn. 14 / 12.)– És itt a „megváltottság” bizonyosságszerűen erős hite, szeretetfoka, valamint az ember elhatározott igyekezete egyaránt szükséges! Csak így igaz a mondás!
 
V. Aharmadik KULCS pedig az Alázat. Látni kell ugyanis azt, hogy Jézus Tanítása nem arról szól, hogy én ezt, meg ezt teszem,” vagy én így és így akarom”, hanem arról, hogy: „Aki Énbennem hisz,”!
Itt nem a „kis én” akaratáról van szó, hanem a „kis én”, vagyis az ember igaz szándékáról, amely ugyanakkor képes, tud, és akar is annyira belesimulni Isten Akaratába, hogy az ÚR RAJTA KERESZTÜL VALÓSÍTHASSA MEG A SAJÁT ISTENI AKARATÁT! A „kis én”, vagyis az ember CSAK ESZKÖZ LEHET ISTEN KEZÉBEN! Akkor az Isteni Erő az emberen keresztül működik, és megtörténik a Csoda, az Igazi Csoda!

Az Úr Jézussal való együttműködés egy rendkívül fontos dolog, amit általában nem hangsúlyoznak ki a tanításoknál, ezért sok szép dolog lesz sikertelen. Ugyanakkor el kell azt is fogadni, hogy Isten nem akkor és nem annyiszor tesz CSODÁT rajtunk keresztül, ha mi akarjuk, hanem akkor, ha Ő akar, és bennünket is erre alkalmasnak talál. Ez hatalmas Kegyelem! A „valódi Csodák” száma manapság azért kevés, mert vagy a Hit, vagy az Alázat, vagy az Igaz, Istenhez kapcsoló Tudás hiányos. Az ember többet akar tenni önmaga, mint amennyit tehetne.

Ennek ellenére azonban, szavaink „teremtenek”. Mintegy a „Csoda” előtti gyakorlásul is, és sajnos az eredmény az emberi teremtő szó minőségének megfelelően változó: lehet „jó”, lehet „rossz”, lehet egészség vagy betegség is. – Egy nagyon jellemző példa erre az az eset, amit alkalmazotti munkaviszonyban lévő koromban tapasztaltam. Talán négyen dolgoztunk egy nagy volumenű, kemény határidővel meghatározott munkán, mikor egyik kolléganőm – úgy 1 hónappal a munka megkezdése után – kijelentette, s többször is megismételte, hogy „ő ezt nem bírja”. Nem telt el nap, hogy ezt többször ne mondta volna el. Nagyjából egy hét múlva kapott is egy markáns lumbágót, amiből több hónap után, éppen a határidő végén gyógyult meg. Távolmaradásával mindannyiunkra elképzelhetetlenül nagy terhet rótt. Talán ezért is volt ez az eset annyira emlékezetes, de egyben tanító is a számomra.
Az Arkangyal tanítása ezt mondja erről: „A szó teremt, mert kivon és összevon. Vigyázz a szóra!  A szó épít! Nem mindegy: mi kő, s mi csak kővel társul, mert összedűl, mit építesz!” – És így van ez az „átokkal” is.              
 
VI. Ha hiszünk a KIMONDOTT SZÓ erejében és az egyik formájában, akkor hinnünk kell annak másik formájában is! Ha hiszünk az ÁTOK megvalósító/megvalósuló erejében, akkor HINNÜNK KELL az ÁLDÁS ÁTKOT FELOLDÓ EREJÉBEN IS!
Önmagában azonban a puszta, megértés nélküli hit kevés. Csak bocsánatkéréssel együtt működik a hit. A Bocsánatkérésre viszont az átok természetéből fakadóan van szükség. Az átkot kibocsátó ember ugyanis Istentől kapta az ő emberléptékű teremtő természetét. Nem a világ urától, hanem Istentől! Ugyanakkor az átkozódás esetében nem Isten tetszésére, hanem a Császár tetszésére használja fel az ember az ő „teremtőképességét”! Magyarul, amit Istentől ajándékba kapott, azt az átkozódással Teremtő Atyja ellenfelének adja, és rombolásra használja! Ezáltal – tudva vagy tudatlanul, de – önmaga is szembefordul Istennel!
A Sötétség Királya pedig éppen erre törekszik: szembefordítani a tudatlan emberszellemet Istennel! Arra törekszik, hogy Ádám és Éva engedetlensége után az ismeretek hiányában élő ember is szembeforduljon Teremtő Urával, úgy, ahogy annak idején, a szellemi bukás alkalmával ő maga is megtette. Az egész világtörténelem erről szól. Ezért nem érdeke a sötétségnek, hogy az ember tanuljon és ismereteket szerezzen, Isten-teremtette önmagára ismerjen. Ő csak „árulja” (és elárulja) a Tudás Fáját, de át nem adja azt. Igyekezett, és igyekszik ma is mindenfajta filozófiával és hatalmi játszmákkal elnyomni, és a szép köntösbe öltöztetett diktatórikus rendszerekkel megakadályozni az igaz ismeretek megszerzését. (És teszi ezt kicsiben és nagyban, családban, néhány ember között, és népcsoportokban, országok között egyaránt.)
 
VII. Isten Fényangyalai közül egy Istenhez méltó tanítás így szól erről: „Ne a betegség ellen küzdj, hanem az egészséget erősítsd! Az nem egy! – Minden orvos tévelyeg, aki betegséget szüntet. Ha az Ő Ereje lábra kél, leküzdi azt!” – Miről is van itt szó? Nem azt tanítja az angyal, hogy csukjuk be a szemünket, és ne lássunk világosan! Épp ellenkezőleg! Isten Igaz Fényangyala az ő tiszta látásmódjával pontosan tudja, hogy ha Istenhez folyamodunk, Hozzá csatlakozunk, akkor „az Ő Ereje (Isten Ereje!) lábra kélBENNÜNKés leküzdi azt (vagyis a sötétséget, a betegséget!)”! Az Úr Jézus azt tanította: „Te gyermekem, és Én – mi ketten – abszolút többséget alkotunk!” – Hát erre kell törekedni! Mert ebben az esetben Isten Irgalmában feloszlik az átok, és megszűnnek hatásai. Sőt, ha az ember elég komolyan gondolkozik, és az „Imádkozz ellenségeidért!” fontos tanítását is képes alkalmazni, akkor nem csak megszabadul az átoktól, hanem Jézussal EGYÜTTMŰKÖDŐEN „fordítani” is képes lesz!
ROMBOLÁS helyett ÉPÍTÉS! Ez már igen nagy Különbség! És az Úr Jézus a Megváltás óta erre hív bennünket, és manapság erőteljesebben szólít fel, mint valaha! Ennek a munkának eszköze az ima, amelyben bűnbánat, kérés, hála és elhatározás sokszor konkrétan megfogalmazva is helyet kap a Jézussal való együttműködésben. A lényeg, hogy mindezek szívből jövők legyenek!
Szívemből kívánom, hogy mindenki, aki e sorokat olvassa – a 7 pont között –, találjon egy-két olyan gondolatot, amelyben elmélyülve, az Úr Jézus Irgalmas Szeretete által saját élete nehézségeinek megoldásában előbbre jusson. Áldott napokat kívánok szeretettel.
Megjegyzés: „A Törvényt Mózes által kaptuk, a Kegyelem és az Igazság Jézus Krisztus által valósult meg.” - (Jn. 1/ 17.)* - Ez a gondolat a korábbiakban, a „Házasságtörő asszony” példabeszédének alapján, a „Tanítás a Béke és Szeretet Országából – 2.”  címszó alatt már kifejtésre került.                                                                                           
 
2013. március 23.                                                                                     M.G.Mária
 
 
Vissza                                                                                                      Letöltés