Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 
A  SZENTLÉLEK  AJÁNDÉKAI
 
 
szentlelek-kereszt_1.jpg
Az „utolsó idők”, vagy más szavakkal a mai világváltozás embere számára nagy kihívást jelent az Igazság felismerése.
Mennyei Atyánk azonban valóban azt szeretné, ha minél több gyermeke juthatna az „Új Ég, és Új Föld” birodalmába, ez azonban csak megtisztulva lehetséges.
A „Jézus Keresztútja” című húsvéti előkészület utolsó, feltámadási szakaszában ez a gondolat így jelenik meg:
 
„Életünk keresztjében nem maradhat semmi hazug, eltusolt, vagy meg nem bocsátott!
Csak a minden porcikájában tiszta és megváltott mehet a Mennybe,
Őt fogadja „Ott” az Úr. – Így rendelte ezt a Szeretet Istene.”
 
Az Úr Jézus, és a Szűzanya pedig fáradhatatlanul nevelnek, segítenek, erősítenek és tanítanak bennünket. A próféciákon, jelenéseken, üzeneteken, jeleken keresztül is egyre több figyelmeztetést kapunk, hogy figyeljünk Őrájuk, és hogy mire vigyázzunk az elkövetkező hónapokban, hetekben, napokban! Folyamatosan óvatosságra intenek.
Ahhoz azonban, hogy tudjuk, hogy mire is kell odafigyelnünk, ahhoz némi ismerettel is kell rendelkezni. Ezért kapunk mostanában - főleg az Úr Jézustól - több tanítást is, amelyekben a Szentírás bizonyos részletei kerülnek „hétköznapi pontossággal” magyarázatra.
 
Az alábbi kis írás a Szentlélek 7 csoportba sorolt ajándékáról szól, a szokásosnál bővebb, de még mindig vázlatos, összefoglaló formában.
E csoportokat azonban nem konkrétan különválasztható formában kell elképzelni, mert „áthatások”, összekapcsolódások vannak közöttük.
 
Fejlődésünk lépcsőfokai közé tartozik a Lélek-keresztség, amely által a fejlődő lélek felhatalmazást nyer a magasabb szintű szolgálatra, amint Jézus is ígéretet tett erre a tanítványoknak.
A Lélek-keresztség a Szentlélek ajándékainak megnyilvánulása által válik „kézzelfoghatóvá”. Aki ebben részesül, mintegy „felhatalmazást” kap képességeinek - az Úr Jézus, vagy a Szentlélek által történő megnyílása után - az Isteni Hatalom általi cselekvésre, (kisebb – nagyobb) tettekre.
A Lélek-keresztség lehet részleges (csak 1-2 dologra szóló), vagy teljesebb körű, több „Isteni Adományra” feljogosító, mint az - annak idejében - az apostoloknál is történt.
Jézus közvetlen apostolai Jézus Mennybemenetele után, (Pünkösdkor), az Úr Jézus ígérete szerint részesültek a Szentlélek Ajándékaiban és így váltak tanítványból valódi apostolokká.
 
Jn. 15/26. „Mikor eljön a Vigasztaló, Akit az Atyától küldök nektek, az Atyától származik, Ő tanúságot tesz Rólam. Ti is tegyetek tanúságot Rólam, hiszen kezdettől Velem vagytok.”
 
Jn. 16/5. – 7. – 12. – 23. – 26.
- „Most elmegyek az Atyához, Aki küldött Engem.”
– „Jobb nektek, ha Én elmegyek, mert ha nem megyek, a Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha Én elmegyek, majd elküldöm hozzátok. Amikor eljön, vádlón bizonyítja majd a világnak az igazságot, a bűnt és az ítéletet.”
- „Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön Ő, az Igazság Lelke, elvezet titeket a teljes Igazságra. Nem magától fog szólni, hanem azt mondja majd, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.”
- „Bármit kértek majd az Atyától, megadja néktek. Mindeddig semmit sem kértetek az Én Nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.”
- „Azon a napon majd az Én Nevemben kértek, és Én nem mondom majd nektek, hogy Én kérem az Atyát értetek. Az Atya ugyanis szeret titeket, mivel ti szerettetek Engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Az Atyától jöttem, és a világba léptem.”
Szent Pál, Efezusiakhoz írt levél 4 / 11-15.
„Ő egyeseket apostolokká, másokat prófétákká, ismét másokat evangelistákká, pásztorokká, és tanítókká tett, hogy Istenszolgálatra neveljék a szenteket és fölépítsék Krisztus Testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitnek, és Isten Fia megismerésének egységére, és meglett emberré nem leszünk, Krisztus teljességének mértékében. Akkor nem leszünk többé éretlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele ide-oda hány és tovasodor. Inkább igazságban fogunk élni és szeretetben, és teljesen egybe fogunk nőni a Fővel, Krisztussal.”

 

A Szentlélek Kiáradása pedig az alábbi Isteni Ajándékokat hozza magával:


1. Az ÉRTELEM LELKE:
Az Evangélium több szinten, egyre magasabb szinteken, és olykor részletekbe menő mélységekig való megértését jelenti. Széles a skála az egyszerű megértéstől a nagyobb igazságokig.
 
– Ide tartozik a MEGÉRTÉS KÉPESSÉGE, amely a világban előforduló helyzeteket, jeleket képes felfogni, értelmezni, és összekapcsolni is, hogy abból egységes mondanivaló, vagy útmutatás keletkezzen. Képessé teszi az embert arra, hogy összekapcsolja az egymástól látszólag független dolgokat, és így tegye azt egységes megértéssé.
A Megértés Képessége megmutatja azt is, hogy egy közlés, vagy mondanivaló az Evangélium szerint való-e, vagy sem, illetőleg, hogy hol keveredik össze az Igazság a hamissággal.
 
2. A TUDOMÁNY, A HIT LELKE:
Tudást, okosságot, hit dolgaiban való jártasságot, és magát „a Hitet” is jelenti, amely túl mutat már a tudományosan megismerhető kereteken.
A Lélek Igazságai Isten Igazságai, és csak ritkán, általában csak részben magyarázhatók meg intellektuális emberi gondolkozással.
Ezért ide tartoznak azok az esetek is, amikor Isten Szentlelke kinyilatkoztatást ad valakin keresztül. Az Isteni Ajándék ilyenkor képessé teszi az embert a kinyilatkoztatott Igazság fogadására.
Tehát a TUDOMÁNY és a HIT LELKE a „Magasabb rendű IGAZSÁG” meg,- és FELISMERÉSÉT teszi lehetővé, sokszor az addig való ismeretektől bővebb mértékben, és oly módon, hogy az a gyakorlati cselekvést is lehetővé tegye, mégpedig, a Jézus általi Tanítások alapján.
Ilyenkor a Hit szerepe abban van, hogy az ember nem csak felismer egy Igazságot, hanem oly mértékig ismeri fel és érti, hogy szinte bizonyosságként „tudja” (bár szavakkal nem mindig meghatározható módon) annak belső tartalmát és érzi erejét.
– Ide tartoznak a TANÍTÁS, az IGEHIRDETÉS, a PRÓFÉTÁLÁS, (különösen, ha az ember a mondanivaló lényegével, vagy súlyával is tisztában van), a NYELVEKEN TÖRTÉNŐ BESZÉD, és a NYELVEK ÉRTELMEZÉSÉNEK adottsága, valamint a szívbéli, mély, átlényegítő IMA KÉPESSÉGE.
 
3. A BÖLCSESSÉG LELKE:
Az Isteni Világosság Fénye, vagyis összetettebb, mert a megértés, az „Evangélium értése” a hit, a tudás, és mindezek szeretettel történő átitatása és összekapcsolása, valamint fegyelemmel történő alkalmazása egyaránt hozzá tartozik a Bölcsességhez.
A „Legyetek okosak, mint a kígyó, és szelídek, mint a galambok.” – mondásának gyakorlati megnyilvánulása.
– A Bölcsességhez tartozik A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS KÉPESSÉGE, vagyis a „jót” a „rossztól” történő elválasztás képessége az élet fizikai szintjén, és lelki-szellemi értelemben egyaránt.
Ahhoz ugyanis, hogy az ember lelki-szellemi értelemben is „jól”, vagyis „okosan” tudjon dönteni, és cselekedni, ahhoz ismeretek, jóindulatú szándék, hűséges elhatározás, és fegyelmezett kitartás egyaránt szükségesek. A Bölcsesség Lelke mindezt tartalmazza, illetőleg hozzásegít kifejlesztésükhöz. 
 
4. AZ ERŐSSÉG, BÁTORSÁG LELKE:
Erő, becsületesség, Türelem és Kitartás az élet nehézségeinek megküzdéséhez, bátorság Isten Igazságának és az Igaz Hit melletti kiálláshoz, az Evangélium hirdetéséhez, valamint az Úr Jézus által megjelölt feladatok elvégzéséhez.
- Idetartozik a GONOSZ LÉLEK EL,- és KIŰZÉSÉNEK AJÁNDÉKA is, amely adott esetben az Isteni Hatalom használatát is jelenti. Erős hitet, elhatározottságot, kipróbált elkötelezettséget igényel.

5. A JÓ TANÁCS LELKE:
A „lélek HŰSÉGE”, a megértés, a RÁÉRZÉS, a GYÓGYÍTÁS, a CSODÁK, tartoznak ehhez a területhez és egy bizonyos LELKI FINOMSÁG szükségeltetik hozzá.
A JÓ TANÁCS LELKE „megdolgozott” személyiségben tud kiegyensúlyozottan működni.

6. JÁMBORSÁG LELKE:
Kedvesség, szelídség, igyekezet, jóra való törekvés az élet minden területén. Mindezekre a legszebb, és a legtökéletesebb „mintát” a Szűzanya adta.
- A TÜRELEM, és az ALÁZAT, A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET, FIGYELMESSÉG, másokra aló odafigyelés  tartoznak ide. Mindegyik tulajdonság kialakítása önnevelés kérdése, önmagunkon való munkát igényel.
 
7. ISTENFÉLELEM / ISTEN ÖRÖMÉNEK LELKE:
A Szentlélek ezen megnyilvánulásánál manapság nem annyira a „félek attól, hogy Istent megbántom” gondolatával célszerű azonosulni, hanem inkább a „Tevékeny Szeretet”-re szükséges helyezni a hangsúlyt. 
Ha ugyanis az „Istenfélelmet” valaki „Istentől való félelemként” élné meg, és ezért nem merne Őhozzá közeledni, az hamis gondolat, és helytelen magatartás lenne. A félelem ugyanis nem Istentől származó érzés!
Azonban, Isten Örömének „keresése”, megtalálása, és megélése az életünkben sokkal nagyobb örömöt hordoz magával, mint emberi ego-igényeink bármilyen bőségű kielégítése azt tenné.

Egy angyali tanítás így szól a „rossz”, közte a félelem életben tartásáról: „Te választasz „jó” és „rossz” között. Válaszd az Isten szerinti JÓT, és a rossz eltűnik magától, mert nem lesz, aki teremtse!” – vagyis, nem lesz, aki tovább éltesse, nem lesz, aki energiát és időt szánjon a „rossz” erősödésére és az életünkben való megjelenésére, vagy életben tartására.
Ha Isten Szeretetét kívánjuk, az Ő parancsolatait követjük, a „rossz” eltűnik, mert Isten Szeretete mindent felülír bennünk, és körülöttünk! (Még a helytelen értelmezéseket is!)
Figyeljük itt meg az Úr Jézus által adott mintát: Jézus az Ő Tanító-útján mindig felülírta, mégpedig sokkal nagyobb mértékben írta felül „JÓVAL” azt a „rosszat”, amit meg akart változtatni. Ez a minta nekünk is szól!
 
Ez a Szentlélek-ajándék szeretetben, igyekezetben, felvállalásban, eredményesen megélt, lelki kincsekkel megáldott életet hordoz magában eredményként.   
 
Néhány, a Szentlélekről szóló részek a Szentírásban:   
Lk. 1/35.; * 4/18-19.; * 24/49.;
Jn. 15/14-15. * + fentiek!!! *
ApCsel. 1/5-8.; * 2/33.; * 8/14-17., * 10/38.; * 13/8-10., * 19/16.;
Róm. 8/15-16.;
1Kor. 12/8-11
 
2012. május 20.                                                     Szeretettel összeállítva: M.G.Mária
 
 
   ♥     ♥  


Vissza                                                                                                    Letöltés