Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 A trónon ülő így szólt: „Íme, újjáalkotok mindent.” – Jn. Jelenések Könyve, 21/5.

 
A „BÁRKA-város” ÜZENETE
 
Érdekes filmet láttam 2012-ről, amelyben nem a dátum volt a lényeg, hanem a bármikor előfordulható, az egész Földet érintő katasztrofális helyzet, amiről annyit beszélünk mostanában. Az érzékeny művészek sokszor ábrázolnak prófétai pontossággal olyan, valamikor a jövőben megtörténő dolgokat, amelyeknek olykor komoly tudományos, és/vagy a Szent Iratokban – elmúlt történések, vagy sugalmazott gondolatok által – megírt alapjai is vannak.
 
A film szerint a földi világ vezetői három, hatalmas méretű „Bárka-várost” építtettek, így is nevezték el, és az elgondolások szerint e „bárka-városokkal” a végső időkben összesen 3 millió embert lehet megmenteni. De ki kerüljön a Bárkára? – ez volt a film egyik fő kérdése.
 
A film nem beszél Istenről. Mégis, az Ő Jelenléte végigkísér minden mozzanatot, érezhető a párhuzam és a minőségkülönbség a földi és az égi világ között.
A maga megjelenítési eszközein keresztül a film csak kevesek, a gazdagok által ismert, fizikai eszközökkel készített „bárkáról” beszélt, amely felé mindazok törekedtek, akik a létezéséről hallottak.
Isten „Bárkája” azonban nincs eltitkolva. Nem gazdagok pénzéből épült, mint a filmbéli, hanem a „lélekben gazdagok” imáiból, különleges és „hétköznapi önfeláldozásaikból”, szeretet-tetteikből. Hosszú ideig készült, alapos munkával, mintegy 2000 évig, hogy mindazok számára „befogadó méretű” legyen, akik Isten „Új Világa” felé törekednek, és szívből kívánják azt elérni.
 
A filmben az emberek jól éltek, ettek-ittak, és eszükbe sem jutott jólétüket Istennek megköszönni. Akik hallottak a „titkos bárkák” létezéséről, azok vagy eltitkolták azt társaik elől, nehogy nekik ne jusson hely, vagy hitetlenségükben kinevették, kicsúfolták az erről beszélőket. Ez a kép már mai világunkat és a bibliai jóslatok igazságát idézi.
Istennek katasztrofális helyzetet, földrengések sorozatát és egyéb természeti katasztrófákat, romba dűlő városok sokaságát, milliók halálát kellett „megengednie” a világ minden táján ahhoz, hogy végre kirántsák az emberek az anyagi világ sűrű homokjába dugott fejüket. Akkor azután már nem volt érdekes a pénz és semmi más sem, mindenki mentette a puszta életét, és aki „meghallotta” a „kiút lehetőségét”, az menekülni próbált a kipattant „titok”, a bárkák felé.
 
Bár nem kimondott módon, de az odajutást és a „beszállást” azonban már Isten „rostálta” meg. Az elején még mindenki feljuthatott, akinek hite volt, egy idő után azonban csak azok jutottak fel, akiket Isten feladattal, vezetéssel látott el, és/vagy azok, akik szeretetük által kiérdemelték azt. Aki csak kihasználta társait ahhoz, hogy a bárkára feljusson, az az utolsó pillanatban még megmenthette ugyan gyermekeit, de önmaga már a mélységbe zuhant…
„Ingyen” azonban még a „jóknak” sem, és még a filmben sem adtak semmit: küzdeni és minden lehetőséget ki kellett használnia – mégpedig tisztességes lélekkel! – annak, aki a bárkára fel akart kerülni, és különösen akkor volt ez így, ha valaki nagyon az utolsó pillanatban kapott észhez.
Itt már sokszoros erőre volt szükség a feladat ellátásához! Annak az embernek már nagyon kellett akarnia és hinnie is, hogy megmentheti az életét és szeretteiét is, aki az utolsó pillanatig várt! Sok ember ezen a ponton elgyengült, kicsinek bizonyult a korábban már módszeresen és észrevétlenül tönkretett kevéske hite és bizalma. …
Tehát éppen úgy történt minden, ahogy napjainkban velünk is történik…

Viszont akik „életet mentettek”, azok a csodákat is megtapasztalhatták: „lehetetlen körülmények” között, mondhatjuk valóban csodálatosan(!) sikerült megmenekülniük.
 
Mindennapi földi életünkben éppen itt, ennél a pontnál tartunk!
Isten minden kis imát, mint apró felajánlás-szögecskét felhasználva, elkészítette a Mentőbárkákat, amely majd az „Új Jeruzsálem” világába „szállít” bennünket. Kegyelmi Ajándéka az Őt elfogadók és a Hozzáfordulók felé készen áll. Nincs eltitkolva, sőt „közhírré tétetett” a „Szeretetet Hajóinak” létezése!
Az Úr által készített „Bárkák” már éppen úgy, mint a „Mennyei Jeruzsálem”, Isten „mindent újjáalkotó” Terve szerint – mai kifejezéssel élve mondhatjuk azt, hogy – „egy másik dimenzióban” létezik! Egy olyan „másik dimenzióban”, ahová a nehéz, bűnökkel terhelt földi világ és a bűnös vagy hitetlen lélek nem léphet be.
Isten „Újjáalkotott Világa” HASONLÍT(tulajdonságában) az Úr Jézus Feltámadt Testéhez, mely bármily valóságos ugyan (hiszen Tamás beledughatta a sebbe az ujját!), de nélkülözi az anyagi világra jellemző „sűrűséget” és „sötétséget”, és csak a „tisztalelkű tisztaszeműek láthatják azt! (A „tisztalelkű tisztaszeműek” azok, akik elérték azt, hogy Jézus már „megfüröszthette” őket a Siloe = a „Küldöttek Tavában”. Jn. 9 / 1.) Ők az igazi tisztánlátók, akik az Isteni Vezetés által segíteni tudnak embertársaiknak is az „Igaz Bárkákra” való feljutásban.
„Isten Bárkáin a motorokat” begyújtották, a „Kegyelmi időszak Nagykapui” már bezárultak, ma már csak a „személyi feljárók” működnek.
Az „Irgalom Platói” még összekötik Isten Bárkáit a Földdel, de a visszaszámlálás már megkezdődött!
Egy pillanat alatt eljuthatunk a Zéró pontig! Csak azt nem tudjuk, hogy „Isten pillanata” nekünk, az idő fogságában élőknek, a mi földi léptékünkkel mérve mennyi földi órát vagy napot, esetleg heteket vagy hónapokat jelent. De a Jelek alapján megsejthetjük…
A szívbéli ima, a szeretetcselekedetek és a „lélekmentés” a megfelelő kicsi „lélekcsónakok” az Isteni Bárka elérésére…
Az odajutás sem korlátozott holmi földi járművön való utazással, vagy kevéske bankszámlával. A Föld bármely pontjáról elérhetők az „Irgalom Hajói”, de akarni – minden emberléleknek, egymástól függetlenül, külön-külön, de – erősen kell akarni Isten Hajójára feljutni.
 
Az erős akarat valódi lehetősége a változtatáson múlik! Vagyis az Isten ellenes gondolatok, szavak és cselekedetek, a rossz vagy rosszul kialakított szokások megváltoztatásán, és a megbocsátás-bocsánatkérés szívből indított megvalósításán!
Más szavakkal: az erős elhatározást a szabad akarati határozott döntés mutatja meg. Döntés,amellyel az ember Istenhez, Világteremtő és Megváltó Urához való Hozzátartozását kijelenti, és az erre utaló, „Igaz Vágányra” való ráállítást megfelelő cselekedetekkel meg is erősíti.
Az angyal így tanítja: „Hinni csak Tettel, tenni csak Hittel lehetséges!”
Ez azt jelenti, hogy hinni, erősen bízniés remélni is szükséges Isten Szeretetében és Irgalmában! És még a nehéz, vagy esetleg a katasztrofális körülmények között is bizalommalés „minőségi módon” szükséges tenni: „életet Életre” menteni, saját megmenekülésünkért is!
A mondanivaló lényegi része eddig tart, de álljon még itt megerősítésül és példaként is egy ide illő gondolat Szent Faustyna nővérnek, az „Irgalmasság Titkárnőjének” Naplójából: (N. 153 + 154.): „Az egyik nap két utat láttam: az egyik széles, teleszórva … kellemes dolgokkal. Az emberek táncolva, szórakozva mentek ezen az úton, és úgy értek az út végére, hogy észre sem vették. De ott egy rémséges mélység tátongott előttük. A lelkek vakon hullottak a mélységbe. Ahogy mentek, úgy estek bele. Oly sokan voltak, hogy nem lehetett megszámolni őket. … Hirtelen megpillantottam az Urat, Aki így szólt hozzám: „Tudd meg, ha a képnek a megfestését és az Irgalmasság egész ügyét elhanyagolod, az ítélet napján nagyszámú lélekért kell felelned!”
Egy másik helyen viszont: (N. 709.) Faustyna nővér a Rózsafüzért imádkozva, egy Szentostyával gazdagon megrakott kelyhet látott, amikor az Úr így szólt hozzá: „Ezeket az Ostyákat azok a lelkek vették magukhoz, akik a te szenvedéseid* árán, és imáid segítségével tértek meg!”
(* Az Úr Jézus itt nem csak testi szenvedésre és önmegtagadásra gondolt, hanem – mint az a Napló egészéből is kitűnik – Faustyna sok lelki szenvedésen ment keresztül ahhoz, hogy az Irgalmasság képe és ügye végre elismerést kapjon.)
Az Úr Jézusnak Faustynához szóló, példaként említett és mai életünkre lefordított üzenetéből kitűnik, hogy mit jelentenek elhanyagolt dolgaink, kötelességmulasztásaink (Isten Bárkájába való bejutáshoz), és mennyit érnek felajánlott tetteink és imáink!
Isten mentsen meg mindenkit az első változattól!
A „harsonákat” megfújták, a visszaszámlálás megkezdődött! …
Mennyei Atyánk Áldása legyen az egész emberiségen!
 
2011-09-26.                                                                                M.G.Mária
 
 
Vissza                                                                                                     Letöltés